21562 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2/5/2567 11:24:17
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
13/05/2567  ถึง  31/05/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  11  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 11 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ประเด็นยุทธ์ 2) งบประมาณ 10,000 บาท 2567 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร  สาสุจิตต์
นาง จิราพร  ดุษฎี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านดิจิทัล
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.1 ความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.1.1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ด้านดิจิทัล
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.2.1 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนิน 67-1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะต 67-2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67-สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการจัดการความรู้ โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะทำให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเอื้ออาทรต่อกันจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจรวมถึงการเอื้ออาทรต่อบุคลากรและหน่วยงาน นอกองค์กรที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับตัวบุคลากรเองเมื่อได้รับความรู้ใหม่ๆ จะทำให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานดีขึ้น เกิดกำลังใจในการทำงาน เพราะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน นำมาเป็นแนวปฏิบัติได้ วิทยาลัยฯได้ตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและถือเป็นส่วนหนึ่งที่ให้วิทยาลัยฯ บรรจุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ดังนั้นบุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา จึงได้การเรียนรู้พบปะแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร บุคลากรของวิทยาลัยฯ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางการดำเนินงานและเดินสู่เป้าหมายกลยุทธ์ของวิทยาลัยอย่างมีเอกภาพ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำไปเป็นแนวการปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดี
เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความสุขและความสำเร็จ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
KPI 1 : ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
11 คน 11
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/05/2567 - 31/05/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร  สาสุจิตต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (รถตู้) 1 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
แบบเสนอโครงการ KM_67
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล