21561 : โครงการ การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ของบุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นายสุชาติ จันทร์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/5/2567 15:14:13
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
31/05/2567  ถึง  09/06/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  49  คน
รายละเอียด  บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองเทคโนโลยีดิจิทัล หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567 90,960.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย วุฒิพล  คล้ายทิพย์
นาย สุชาติ  จันทร์แก้ว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์  สินณรงค์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.2.1 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และในปี 2567 ได้กำหนดชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน 20 ชนิด คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา ว่ายน้ำ กอล์ฟ เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง ลีลาศ สนุ๊กเกอร์-บิลเลียด แอโรบิค จักรยาน อีสปอร์ต ครอสเวิร์ด และหมากกระดาน อนึ่ง สำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จำนวน 49 คน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสโมสรบุคลากรที่ได้จัดทำโครงการการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1.เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ซึ่งจะทำให้เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
3.เพื่อเป็นการสร้างเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยอื่น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรของสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
KPI 1 : จำนวนการสร้างความร่วมมือเครือข่ายในเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เครือข่าย 1
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรของสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
ชื่อกิจกรรม :
บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นนักฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งชัน จำนวน 49 คน
ตามรายชื่อและสังกัดแนบท้าย เข้าร่วมการแข่งข้นกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 31/05/2567 - 09/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายวุฒิพล  คล้ายทิพย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกมล  กล่อมมิตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสุชาติ  จันทร์แก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน
ค่าอาหาร
(เนื่องจากนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มีจำนวนวันแข่งขันที่ไม่เหมือนกัน แล้วแต่ชนิดของกีฬา จึงไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายที่เท่ากันหมดทุกคนได้
แต่หากคิดค่าอาหารให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 49 คนๆ ละ 240 บาทต่อวัน โดยคิดจากจำนวนวันที่ไปของแต่ละคนรวมกัน จะได้ 379 วัน (49 คน x240 บาท/วัน x379 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 90,960.00 บาท 0.00 บาท 90,960.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 90960.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล