21560 : โครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/5/2567 15:53:00
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/05/2567  ถึง  30/08/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  500  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยี การประมงฯ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,000 บาท 2567 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ประเสริฐ  ประสงค์ผล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมสุดา  ดวงวงษา
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-67-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-67-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-67-2.1.7.(7) ผลการประกันคุณภาพภายในของคณะ
กลยุทธ์ FT-67-2.1.4 กำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การพัฒนานักศึกษานอกจากทางด้านวิชาการแล้วต้องมีการส่งเสริมการจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะกิจกรรมการบริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของคณะเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านประสบการณ์วิชาชีพ การรับสมัครงาน และช่องทางในการประกอบอาชีพทั้งนักศึกษาและศิษย์เก่า ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ไว้ในแผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านประสบการณ์วิชาชีพ การรับสมัครงาน และช่องทางในการประกอบอาชีพทั้งนักศึกษาและศิษย์เก่า อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและคณาจารย์ในคณะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีที่สามารถใช้เป็นแนวทางให้การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะให้แก่ศิษย์เก่าได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพด้านการประมงระหว่างคณะ นักศึกษา และ ศิษย์เก่า
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ นักศึกษา และ ศิษย์เก่า
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ นักศึกษา และ ศิษย์เก่า
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจโดยร่วมต่อการเข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 2 : ร้อยละของโครงการสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : จำนวนศิษย์เก่าที่เข้าถึงข้อมูลทางสื่อออนไลน์ของคณะ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
250 250 คน 500
KPI 4 : จำนวนข้อมูลของศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพทางการประมง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 30 คน 60
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ นักศึกษา และ ศิษย์เก่า
ชื่อกิจกรรม :
โครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/05/2567 - 30/08/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประเสริฐ  ประสงค์ผล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเครือข่ายศิษย์เก่า (ค่าพาหนะและค่าที่พัก) เป็นเงิน 8,750 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 4,750.00 บาท 8,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 625.00 บาท 625.00 บาท 1,250.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล