21538 : โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ สโมสรนักศึกษา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นายเบญจศีล นุตตะละ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 8/5/2567 15:51:53
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
08/05/2567  ถึง  31/07/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  55  คน
รายละเอียด  กรรมการและอนุกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 45 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 10
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา) 2567 50,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ สุรชัย  ศรีนรจันทร์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.1.1 พัฒนาแผนแม่บทวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นหนึ่งองค์กรภายใต้คณะศิลปศาสตร์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้นำ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความเป็นผู้นำ (Leadership) การสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น (Communication & Collaboration) เป็นต้น อีกประการหนึ่ง สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มีการเปลี่ยนวาระ คณะทำงานเป็นประจำทุกปี จึงต้องอาศัยการพูดคุยและถ่ายทอดการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ สโมสรนักศึกษา ประจำปี2567 จึงเป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานของผู้นำสโมสรนักศึกษา 2) เพื่อเป็นการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 3) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ การออกแบบวางแผนพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะดังกล่าว เช่น กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนการทำงานของสโมสรนักศึกษาจากผู้นำสโมสรนักศึกษารุ่นก่อน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นำสโมสรนักศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมเหล่านี้มีการสอดแทรกการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้กับนักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานของผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
เพื่อเป็นการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม รับผิดชอบหน้าที่ และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ การออกแบบวางแผนพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบหน้าที่ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีแผนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ การออกแบบวางแผนพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
KPI 1 : จำนวนแผนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 แผน 1
KPI 2 : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบหน้าที่ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีแผนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ การออกแบบวางแผนพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อกิจกรรม :
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา แลกเปลี่ยนการดำเนินงานของผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และการจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา การออกแบบวางแผนพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ ชุมชนบ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/06/2567 - 14/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์วาสิดา  สาวงศ์ทะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์นิลุบล  จิตต์มั่น (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์อัญชนา  พรรณรังษี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์วันวิสา  เสาร์ใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ปาริฉัตร  พิมล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์แพรวา  รัตนทยา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเช้า จำนวน 55 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,850.00 บาท 0.00 บาท 3,850.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 55 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 70 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 7,700.00 บาท 0.00 บาท 7,700.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็น จำนวน 55 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,850.00 บาท 0.00 บาท 3,850.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 55 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,300.00 บาท 0.00 บาท 3,300.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จำนวน 55 คนๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 22,000.00 บาท 0.00 บาท 22,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 2 วันๆ ละ 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าบำรุงรถ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 800.00 บาท 0.00 บาท 800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 50000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
คำสั่ง กก.พัฒนา นศ.
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล