21526 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/4/2567 15:30:23
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/04/2567  ถึง  28/06/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 1,750.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ กฤษฏิ์  สุรนัคครินทร์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร  ขันธบุตร
อาจารย์ ดร. ปารดา  เดชะประทุมวัน
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.3 ทบทวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์แผน/ผลการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67-2.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด LA67-2.1.7 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและวิพากษ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ LA67-2.1.1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะศิลปศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของคณาจารย์และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งในปีการศึกษา 2566 คณะศิลปศาสตร์มีรายวิชาศึกษาทั่วไปอยู่ในความรับผิดชอบ 38 รายวิชา โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของกระบวนการทวนสอบ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วยวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อให้ได้รายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วยวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป
KPI 1 : ผู้บริหาร คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีความรู้และเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วยวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ค่าเฉลี่ย 1
ผลผลิต : รายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2566
KPI 1 : รายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2566
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชุด 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วยวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อกิจกรรม :
อบรมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วยวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป (วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น.)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/04/2567 - 22/04/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์กฤษฏิ์  สุรนัคครินทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.พนิดา  พละปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.กนกลักษณ์  ปารมี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดิ่ม (50 คน x 35 บาท = 1750 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,750.00 บาท 0.00 บาท 1,750.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1750.00
ผลผลิต : รายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2566
ชื่อกิจกรรม :
จัดทำรายงานสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2566

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/04/2567 - 28/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์กฤษฏิ์  สุรนัคครินทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.กนกลักษณ์  ปารมี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนี้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
วันจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงวันลาของคณาจารย์หลายคนจึงทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนด
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรและคณะ คณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาเฉพาะเอกสารในรายวิชาที่คณาจารย์ลาหรือไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล