21524 : โครงการทำบุญคณะพัฒนาการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "ตามฮีตโตยฮอย ฮ้อยฮักสามัคคี ซาวปี TDS"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/4/2567 10:38:06
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
19/04/2567  ถึง  30/04/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบงประมาณเงินรายได้ แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน 2567 10,800.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง นวนจันทร์  ทองมา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทุนทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.4.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูรณาการกับกิจกรรม นศ. การเรียนการสอน และการวิจัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 TDS 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 TDS 2.4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 67-70 TDS 2.4.2 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 TDS สนับสนุนให้ดำเนินงานโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่คณะได้กำหนดเป็นนโยบายที่ให้มีการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับภารกิจอื่น ๆ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการดำเนินงานมากว่า 20 ปี มีนักศึกษาและศิษย์เก่ามากกว่า 3,000 คน ซึ่งคณะเล็งเห็นความสำคัญของการให้บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของไทยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ กอรปกับในโอกาสที่คณะพัฒนาการท่องเที่ยวก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 และประเพณีปีใหม่เมืองหรือว้นสงกรานต์ คณะจึงเห็นควรให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านกิจกรรมการจัดทำตุงไส้หมู หรือ ธงแบบล้านนาไทย ที่เป็นเครื่องประกอบการพิธีทางศาสนาและสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลของชนชาวล้านนา ตลอดจนสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว อันประกอบด้วย คณาจารย์อาวุโสและผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้บุคลากรรุ่นใหม่และนักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่าได้แสดงออกถึงความกตัญญู รวมทั้งได้มีโอกาสในการขอขมาลาโทษการกระทำที่อาจเป็นการล่วงเกินไปตามจารีตประเพณีอันดีงาม ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะและศิษย์เก่าให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยตามนโยบายคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่สอดคล้องกับนโยบายคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "ตามฮีตโตยฮอย ฮ้อยฮักสามัคคี ซาวปี TDS"
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่สอดคล้องกับนโยบายคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม ทำบุญคณะพัฒนาการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "ตามฮีตโตยฮอย ฮ้อยฮักสามัคคี ซาวปี TDS"

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 19/04/2567 - 30/04/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางนวนจันทร์  ทองมา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดพิธีทางศาสนา
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,500.00 บาท 0.00 บาท 6,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ์ จำนวน 300 บาท x 1 องค์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 300.00 บาท 0.00 บาท 300.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ จำนวน 1,000 บาท x 1 รูป
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าปัจจัยถวายพระสงค์ จำนวน 500 บาท x 4 รูป
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนมัคทายก จำนวน 1,000 บาท x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10800.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล