21523 : โครงการวิเคราะห์ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทย ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (YLOs) ของหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/4/2567 15:10:45
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
18/04/2567  ถึง  30/04/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  10  คน
รายละเอียด  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 คน -อาจารย์ประจำหลักสูตร 4 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 1,900.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ สุวรรณ  เลียงหิรัญถาวร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.3.1 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเน้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.3 ทบทวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์แผน/ผลการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67-2.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด LA67-2.1.6 ผลคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
กลยุทธ์ LA67-2.1.1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง 2565) ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) ซึ่งกำหนดกรอบการทำงานที่มุ่งความสำเร็จของหลักสูตรไปที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน มีรายละเอียดของการจัดการหลักสูตร รายวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ ในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประเด็นการประเมินผลการบรรลุ PLOs ของหลักสูตรในแต่ละชั้นปี ซึ่งตลอดปีการศึกษา 2566 หลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาข้อสอบเพื่อวัดระดับความรู้ และได้จัดสอบวัดระดับความรู้นักศึกษาแต่ละชั้นปีในช่วงสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรประสบความสำเร็จสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรจึงจัดโครงการวิเคราะห์ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทย ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (YLOs) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง ครบถ้วน และวางแผนหรือพัฒนา การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรทุกประการ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทย ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (YLOs) ของนักศึกษาสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : รายงานผลการวิเคราะห์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทยของนักศึกษาสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
KPI 1 : รายงานผลการวิเคราะห์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทยของนักศึกษาสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : รายงานผลการวิเคราะห์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทยของนักศึกษาสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ชื่อกิจกรรม :
วิเคราะห์ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทย ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (YLOs)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/04/2567 - 30/04/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สุวรรณ  เลียงหิรัญถาวร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (120บาทx10คนx1มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทX10คนX2มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 700.00 บาท 0.00 บาท 700.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1900.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล