21521 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : ข้อปฏิบัติพึงรู้สำหรับบุคลากร และการกระตุ้นให้เตรียมความพร้อมทำตำแหน่งสูงขึ้น
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.รดาพร ทองมา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/4/2567 11:39:48
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
20/04/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  25  คน
รายละเอียด  บุคลากรกร นักศึกษา ศิษย์ปัจจุบัน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยนานาชาติ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 2567 36,375.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. รดาพร  ทองมา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์  แดงตันกี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยนานาชาติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านโครงสร้าง
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67 MJU-IC มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67 MJU-IC 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67 MJU-IC 2.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
กลยุทธ์ 67 MJU-IC ผลักดันร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณภาพ ที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่งยวด จึงได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และที่เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 โดยได้วางหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ และเป็นการสร้างความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูลที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ ได้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่พึงรับรู้ รับทราบ ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ได้วางมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุน ในทุกวิถีทาง และทุก ๆ ด้าน เพื่อคอยกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด ได้ตระหนัก และตื่นตัวในการเคลื่อนไหว เพื่อจะได้ก้าวสู่ความก้าวหน้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และทำในเชิงรุกต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้น และสร้างความเข้าใจในการทำงาน และเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
2.เพื่อให้บุคลากร มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติและความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการจากผู้มีประสบการณ์
3. เพื่อเป็นการเกิดการรับรู้แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากร เกิดการตระหนักรู้ตามสิทธิพึงรับรู้ได้ และทำให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ มากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : เพื่อสนับสนุนกระตุ้นให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ปฏิบัติ
KPI 1 : ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 90 ร้อยละ 90
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
25 25 คน 25
KPI 3 : ร้อยละความสำเร็จของงบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรร
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
85 85 ร้อยละ 85
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : เพื่อสนับสนุนกระตุ้นให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมส่วนที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ความรู้สิทธิหน้าที่ แนวคิด สร้างแรงบันดาลใจ และข้อมูลแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานส่วนงาน ในสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/04/2567 - 25/04/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.พีรกานต์  เขตวัง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 x 35 x 1 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 875.00 บาท 0.00 บาท 875.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (25 x 150 x 1 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,750.00 บาท 0.00 บาท 3,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึกวิทยากร จำนวน 5 ชิ้น ๆ ละ 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุสำนักงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9125.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมส่วนที่ 2 ค่ายวิชาการ แบบ Next Normal “workation” (work + vacation)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/05/2567 - 31/08/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.พีรกานต์  เขตวัง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วินิตรา  ลีละพัฒนา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 x 50 x 2 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (25 x 350 x 1 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,750.00 บาท 0.00 บาท 8,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทนวิทยากร ภายใน 3 ชั่วโมง ๆ 600 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร ภายนอก 3 ชั่วโมง ๆ 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้้อเพลิง จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,800 บาท 1 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,600.00 บาท 0.00 บาท 5,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุสำนักงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 27250.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล