21518 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Non-degree Programs)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 9/4/2567 16:19:11
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/05/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  1  คน
รายละเอียด  บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน งบประมาณเงินรายได้ แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ประเด็นยุทธ์ 2) งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท 2567 5,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ
ดร. กมลดารา  เหรียญสุวรรณ
นาย ภูศรัณย์  ศิรพันธ์ตรี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.7 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.7.2 พัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-2.1.7 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต 67-2.1.7 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ 67-ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่สนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ความรู้ด้านด้านเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมนับว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในยุคปัจจุบัน เป็นพื้นที่ฐานทักษะที่อยู่ในแผนการพัฒนาบุคคลของแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี และอยู่ใน New S-curve ของประเทศ อีกทั้งการเรียนรู้โดยเปิดกว้างให้คนทุกช่วงอายุสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นนอกจาการเรียนตามหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree) ที่มีจัดกรเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่แล้วนั้นการจัดให้มีหลักสูตรเรียนรู้ระยะสั้นที่ใช้เวลาในการเรียนไม่มากนักในลักษณะหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร (Non degree) ที่ไม่มีการผูกมัดกับรายวิชาในหลักสูตรหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree) หรืออาจจะมีการนำส่วนหนึ่งส่วนใดของรายวิชาในหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree) มาจัดเป็นหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร (Non degree) และยังสามารถเตรียมไว้สำหรับการในกรณีการสะสมหน่วยกิจ (Credit Bank) ของหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree) ได้ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาหรือจัดเป็นหลักสูตรบริหารวิชาการหารายได้ได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นโครงการนี้จะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร (Non degree) จำนวน 1 หลักสูตร และะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และชุดนิทรรศการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Non-degree Programs) จำนวน 1 หลักสูตร
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Non-degree Programs) จำนวน 1 หลักสูตร
KPI 1 : หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Non-degree Programs) จำนวน 1 หลักสูตร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 หลักสูตร 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Non-degree Programs) จำนวน 1 หลักสูตร
ชื่อกิจกรรม :
หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Non-degree Programs) จำนวน 1 หลักสูตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/05/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ,ไวนิล,โรอับ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- วัสดุสำนักงาน จำนวน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล