21513 : โครงการจัดทำป้ายสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางอรทัย เป็งนวล (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/4/2567 13:54:32
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
17/04/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  300  คน
รายละเอียด  บุคลากร นักศึกษา ผู้ใช้อาคาร ผู้มาใช้บริการ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย 2567 60,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง อรทัย  เป็งนวล
น.ส. วรัทยา  ศุขแก้ว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์  พิมพ์พิมล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการกำกับติดตามแบบบูรณาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.2.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (Green University) (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.2.2.5 การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และสนับสนุนการจัดกิจกรรม Green University ของทุกหน่วยงานในทุกๆด้าน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นอาคารส่วนกลางที่มีผู้มาติดต่องาน การประชุมต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงแขกต่างประเทศ ประกอบกับปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนบุคลากรในหน่วยงานภายในกลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และควรจัดทำป้ายต่าง ๆ ในกลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นภาษาต่างประเทศ รวมถึงป้ายผังบุคลากรที่ไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติโครงการจัดทำป้ายสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาด้านกายภาพรองรับความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาติดต่อและผู้มาใช้อาคาร โดยจัดทำป้ายต่าง ๆ ในกลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ป้ายบอกสถานที่ การให้บริการต่าง ๆ ฯลฯ ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน) ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพ ในด้านการจัดทำป้ายต่าง ๆ ในกลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน มีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การปรับปรุงป้ายต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และรองรับความเป็นนานาชาติ
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การปรับปรุงป้ายต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และรองรับความเป็นนานาชาติ
ชื่อกิจกรรม :
จัดทำป้ายสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 17/04/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางอรทัย  เป็งนวล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.วรัทยา  ศุขแก้ว (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 60000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล