21499 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2567 9:53:26
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/04/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  4  คน
รายละเอียด  นักศึกษาทั้งในและนอกคณะ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมงฯ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,000 บาท 2567 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. ศิรินยา  อ้นแก้ว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์  จิตมนัส
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 3. การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 3.1.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ (Inbound/ Outbound)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 3.1.4.1 เพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 3.1.6 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 3.1.6.3 พัฒนาองค์ความรู้และผลักดันสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-67-3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ FT-67-3.1 ขยายเครือข่ายด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด FT-67-3.1.1.(1) จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ
กลยุทธ์ FT-67-3.1.1 ดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด FT-67-3.1.1.(4) จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร (Inbound) หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ
กลยุทธ์ FT-67-3.1.1 ดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด FT-67-3.1.1.(5) จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) หรือเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
กลยุทธ์ FT-67-3.1.1 ดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด FT-67-3.1.1.(6) จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ FT-67-3.1.1 ดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นั่นคือ ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งการจะเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินั้น จำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศนับเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสาร รวมไปถึงทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ นำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา บุคลากร รวมไปถึงองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาสู่ระดับนานาชาติ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรและนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นนานาชาติ
KPI 1 : จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 คน 4
KPI 2 : จำนวนสถาบันการศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 แห่ง 1
KPI 3 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรและนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นนานาชาติ
ชื่อกิจกรรม :
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/04/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ส่วนตัว เป็นเงิน 7,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล