21494 : Data Driven Marketing
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2567 10:37:07
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
29/03/2567  ถึง  31/05/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  13  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ และผู้ที่สนใจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ค่าลงทะเบียน จำนวน 10 คนๆละ 4,500 บาท 2567 45,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์  สุขพันธ์
อาจารย์ ดร. วินัย  บังคมเนตร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.3.1 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.3.1.1 ปรับปรุงนโยบายการสนับสนุนทุนด้านการบริการวิชาการโดยเน้นพื้นที่ที่กำหนด (Area Base) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA67-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ BA67-G-6 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด BA67-KPI-18 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ
กลยุทธ์ BA67-S-18 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหรือหน่วยงานให้บริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การทำการตลาดด้วยข้อมูลต้องเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่เก็บได้นั้นอาจเป็นข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลทางสังคม และอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการใช้งานในช่องทางออนไลน์ เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้เรามองเห็นความสัมพันธ์และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในข้อมูลการทำการตลาดด้วยข้อมูลช่วยให้เราตัดสินใจและวางแผนการตลาดในลักษณะที่เป็นมิตรกับกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่มีให้ช่วยให้เราปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลที่เก็บได้ช่วยให้เราวางแผนสื่อสารที่เหมาะสมในการติดต่อกลับไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น การส่งอีเมลล์ตามความต้องการของลูกค้า การโฆษณาในสื่อต่าง ๆ หรือการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย การทำการตลาดด้วยข้อมูลต้องมีการติดตามและวัดผลการดำเนินงาน เพื่อให้เราทราบว่ากลยุทธ์การตลาดที่ใช้งานเป็นอย่างไรและมีผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการสำหรับเครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจที่ต้องการความรู้ และความเข้าใจในเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าทางด้านธุรกิจเกษตร เพื่อนำมาใช้การวางแผนการตลาดที่จะทำให้กิจการ/องค์กร มีความเข้าใจได้ในการแข่งขันจากการวิเคราะห์ เจาะลึกถึงพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์การแข่งขันต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้เครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเจาะลึกพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจ
เพื่อให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายของคณะบริหารธุรกิจทางด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจเกษตร
เพื่อหารายได้จากการให้บริการวิชาการ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้เครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเจาะลึกพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจ
KPI 1 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (แบบสอบถาม)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
13 คน 13
KPI 3 : ระดับความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเชิงลึกจากพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้าอบรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้เครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเจาะลึกพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจ
ชื่อกิจกรรม :
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเชิงลึกจากพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2567 - 31/05/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  สุขพันธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วินัย  บังคมเนตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา  ชัยเวช (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 13 คน ๆ ละ 35 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 1,820 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 13 คน ๆ ละ 150 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,900 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,720.00 บาท 0.00 บาท 5,720.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน 7 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 2 วัน เป็นเงิน 16,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 16,800.00 บาท 0.00 บาท 16,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1.ค่าวัสดุสำนักงาน (ปากกา กระดาษ ดินสอ ฯลฯ) เป็นเงิน 7,980 บาท
2.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 17,980.00 บาท 0.00 บาท 17,980.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าสาธารณูปโภค
1.ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 4,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 45000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล