21489 : โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 10 FENETT 2024 Conference
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 28/3/2567 15:39:32
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/04/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  5  คน
รายละเอียด  อาจารย์ และนักศึกษา
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2567 28,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. จตุรภัทร  วาฤทธิ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.2.1 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 2.1.2 EN67 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ที่มุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ โดยสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีรวมถึงการบริหารจัดการ พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับตลาดโลก ภายใต้โอกาส อุปสรรค และภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และต้องการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้กับประเทศไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม บนพื้นฐานองค์ความรู้และความหลากหลายทางชีวภาพ เครือข่ายของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร (FENETT) ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีแนวคิดที่จะจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 10 (FENETT 2024) ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมอาหาร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเสนอผลงานและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการ นักวิชาการ ตลอดจนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมอาหารระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 10 (FENETT 2024)
KPI 1 : จำนวนผลงานภาคบรรยายที่เข้าร่วมการนำเสนอ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 เรื่อง 3
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 คน 5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 10 (FENETT 2024)
ชื่อกิจกรรม :
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมงานสำหรับนักศึกษา (ผู้นำเสนอผลงาน) จำนวน 3 เรื่อง เรื่องละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมงานสำหรับอาจารย์ จำนวน 1 คน คนละ 1,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมงานสำหรับนักศึกษา จำนวน 1 คน คนละ 200 บาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,200.00 บาท 0.00 บาท 4,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วัน 1 คันๆ ละ 3,000 บาท = 9,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าที่พักเหมาจ่าย จำนวน 2 คืนๆ ละ 800 บาท จำนวน 5 คน รวมเป็นเงิน 8,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับอาจารย์ ตำแหน่ง รศ. จำนวน 1 คน 3 วันๆ ละ 270 บาท รวมเป็นเงิน 720 บาท
(หักค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์ จำนวน 1 มื้อๆ ละ 90 บาท จำนวน 1 คน = 90 บาท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา จำนวน 4 คน 3 วันๆ ละ 240 บาท รวมเป็นเงิน 2,560 บาท
(หักค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษา จำนวน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท จำนวน 4 คน = 320 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,280.00 บาท 0.00 บาท 3,280.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,520.00 บาท 0.00 บาท 3,520.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 28000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล