21488 : โครงการปัจฉิมนิเทศคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25/3/2567 22:54:08
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
27/03/2567  ถึง  27/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  150  คน
รายละเอียด  นักศึกษา 2 ปีเทียบเรียน และ นักศึกษา 4 ปี ชั้นปีสุดท้าย จำนวนประมาณ 150 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการศึกษางบเงินอุดหนุน 2567 1,800.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย สมพงศ์  สมศรี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.2.1 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 TDS 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 TDS 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 TDS 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 67-70 TDS พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยในปีการศึกษา 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ชั้นปีที่ 4 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษาดังกล่าว คณะจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรม TDS ขอให้มีอนาคตที่สดใส : "TDS Best wishes for a bright future" ภายใต้ โครงการปัจฉิมนิเทศคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพ และได้รับความรู้จากประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่าของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนได้รับการชี้แนะจากอาจารย์ผู้สอนก่อนออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพและสร้างโอกาสในการได้งานทำสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพัฒนาการท่องเที่ยวที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการได้ร้บความรู้และประสบการณ์จากคณาจารยและศิษย์เก่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการได้ร้บความรู้และประสบการณ์จากคณาจารยและศิษย์เก่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมรับฟังการเสวนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หัวข้อ TDS ขอให้มีอนาคตที่สดใส : "TDS Best wishes for a bright future"

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/03/2567 - 27/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสมพงศ์  สมศรี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1,200 บาท x 1 ชั่วโมง x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 600 x 1 ชั่วโมง x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1800.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล