21486 : โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักเรียนและนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2567
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/3/2567 19:10:19
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
25/03/2567  ถึง  25/06/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  8  คน
รายละเอียด  1.นักเรียนหรือนักศึกษา จำนวน 8 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่เบิกงบประมาณในการจัดโครงการ 2567 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง พิชญา  แสนอุบล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน  เจริญตัณธนกุล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.1 ความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.1.1.1 สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นคณะที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ มีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจด้านการรักษาและการพยาบาลสัตว์ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะนี้ นักเรียนอาจมีความต้องการเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงพยาบาล หรือคลินิกรักษาสัตว์ในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อได้เรียนรู้การทำงานในสถานพยาบาล การสื่อสารกับเจ้าของสัตว์ ระบบการจัดการคลินิก เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น และเรียนรู้ลักษณะการทำงานร่วมกันในสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการรักษาสัตว์เล็ก ได้แก่ สุนัข แมว รวมถึงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โดยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้การดูแลระหว่างเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ในการนี้ ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสเปิดช่องทางการเรียนรู้ในการเข้ามาฝึกประสบการณ์จริง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
• เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจได้รับประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตวแพทย์ รวมถึงเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักเรียนและนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2567
KPI 1 : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
8 คน 8
KPI 3 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้และทักษะด้านสัตวแพทย์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักเรียนและนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2567
ชื่อกิจกรรม :
- กิจกรรมที่ 1 ฝึกประสบการณ์เรื่อง การประเมินสุขภาพและการตรวจรักษาเบื้องต้น สำหรับสัตว์สุนัขและแมว

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2567 - 25/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงพิชญา  แสนอุบล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ภากร  ลิ้มเล็งเลิศ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทิพย์ภาภรณ์  อุปโย (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 ฝึกประสบการณ์เรื่องการใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2567 - 25/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงพิชญา  แสนอุบล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ภากร  ลิ้มเล็งเลิศ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทิพย์ภาภรณ์  อุปโย (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.รุ่งเรือง  โพธิ์สิงห์ทอง (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3 ฝึกประสบการณ์เรื่องการทำศัลยกรรมเบื้องต้นในสุนัขและแมว

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2567 - 25/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงพิชญา  แสนอุบล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทิพย์ภาภรณ์  อุปโย (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ภากร  ลิ้มเล็งเลิศ (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.รุ่งเรือง  โพธิ์สิงห์ทอง (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
1. อันตรายจากสัตว์ที่เข้ามารับบริการ เช่น โดนกัด ข่วน เป็นต้น 2. ความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการ 3. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแล เพื่อไม่ให้นักเรียนหรือศึกษาจับสัตว์เองโดยพลการ 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องมือและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล