21485 : โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.เพียรสว่าง บูชา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/3/2567 14:15:56
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/04/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 23 คน นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 5 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกคณะ จำนวน 2 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2567 79,050.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
อาจารย์ อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย
น.ส. เพียรสว่าง  บูชา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการกำกับติดตามแบบบูรณาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.1 ความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.1.1.1 สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67Info-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจ (MOC) (ด้านบริหารจัดการ)
เป้าประสงค์ 67Info-2.8 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด 67Info-2.25 ผลปฏิบัติราชการของคณะ (คณะ)
กลยุทธ์ 67Info-2.8.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ภายใต้ปรัชญา “พัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศด้านสื่อ สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัลอันเป็นรากฐานสู่การพัฒนาการเกษตรเพื่อชุมชนสังคม และประเทศอย่างยั่งยืน” การมีจุดเน้นที่แตกต่างกันของแต่ละคณะ จึงเป็นหน้าที่ที่คณะจะกำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ชัดเจนสอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนเป็นสิ่งสำคัญเพราะบุคลากรจะต้องระดมความคิดเห็นเพื่อการวิเคราะห์ SWOT การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ร่วมวางแผนการดำเนินงานเป็นทิศทางเดียวกัน เมื่อมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลุล่วงไปแล้ว 6 เดือน หรือ ครึ่งปีงบประมาณ จำเป็นต้องมีการทบทวนผลการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องและผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ ดังนั้น คณะฯ จึงจัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 2) กิจกรรมทิศทางการพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมและเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถวางแผนการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างมั่นคงและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะ
2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของคณะ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : มีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่เกิดจากการมีส่วนร่วมสู่การดำเนินงานในทิศทางเดียวกันของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
KPI 1 : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ (19 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ระดับการมีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดทำแผนฯ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : มีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่เกิดจากการมีส่วนร่วมสู่การดำเนินงานในทิศทางเดียวกันของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
(ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 23 คน)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/04/2567 - 30/06/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.เพียรสว่าง  บูชา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (250 บาท x 23 คน x 1 มื้อ) เป็นเงิน 5,750 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,750.00 บาท 0.00 บาท 5,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 23 คน x 2 มื้อ) เป็นเงิน 2,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,300.00 บาท 0.00 บาท 2,300.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าสถานที่ (8,500บาท*1วัน) เป็นเงิน 8,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,500.00 บาท 0.00 บาท 8,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 16550.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมทิศทางการพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2568
(ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 23 คน นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 5 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกคณะ จำนวน 2 คน รวม 30 คน)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.เพียรสว่าง  บูชา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 1 (250 บาท x 30 คน x 1 มื้อ) เป็นเงิน 7,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 2 (250 บาท x 23 คน x 1 มื้อ) เป็นเงิน 5,750 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 13,250.00 บาท 13,250.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 1 (50 บาท x 30 คน x2 มื้อ) เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 2 (50 บาท x 23 คน x2 มื้อ) เป็นเงิน 2,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,300.00 บาท 5,300.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารเย็น (300 บาท x 30 คน x 1 มื้อ) เป็นเงิน 9,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเช่าสถานที่ (8,500บาท x 2 วัน) เป็นเงิน 17,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 17,000.00 บาท 17,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าที่พัก
(พักเดี่ยว 1,450 บาท x 1 ห้อง) เป็นเงิน 1,450 บาท
(พักคู่ 1,500 บาท x 11 ห้อง) เป็นเงิน 16,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 17,950.00 บาท 17,950.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 62500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล