21484 : โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/3/2567 14:28:23
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
27/03/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  60  คน
รายละเอียด  1) บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ที่ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2) บุคลากรสายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์)
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง ปิยะวดี  ช่างทองเก่ง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ 67-5.1 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
กลยุทธ์ 67-5.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง มีทิศทางมุ่งเน้นผลผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามเส้นทางในการทำงาน ส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ให้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น และจากการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร ในปีงบประมาณ 2567 พบว่าบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก ดั้งนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งทางวิชาการ จึงเห็นควรส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมในด้านการผลิตผลงาน เพื่อนำไปสู่การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การผลิตผลงาน/การจัดทำผลงาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามเส้นทางในการทำงาน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรประเภทวิชาการได้รับการส่งเสริมการขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
60 คน 60
KPI 2 : ร้อยละบุคลากรประเภทวิชาการได้รับการส่งเสริมการขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรประเภทวิชาการได้รับการส่งเสริมการขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อกิจกรรม :
สร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/03/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางปิยะวดี  ช่างทองเก่ง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  วัฒนนภาเกษม (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล