21483 : โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25/3/2567 15:41:37
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
28/03/2567  ถึง  31/05/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  80  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการศีกษา งบเงินอุดหนุน 2567 42,760.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. วัชรีวรรณ  ชาติพันธ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.3.1 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเน้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 TDS 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 TDS 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 TDS 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ 67-70 TDS พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยวเล็งเห็นว่านักศึกษาควรได้รับความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคนิคการนำเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยว รวมทั้งวิธีการสื่อสารในงานมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยวจริง โดยองค์ความรู้และทักษะเหล่านี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับหลักการการจัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปของกรมการท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริหาร และการจัดการการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาตามหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และทำนุบำรุงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมไทย และหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการศึกษาถึงการจัดการการท่องเที่ยว และผลกระทบของการจัดการการท่องเที่ยวที่มีต่อท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดีในอนาคต

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยว และการสื่อสารสำหรับการนำเที่ยวในงานมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะการสื่อความหมายในเรื่องศิลปวัฒนธรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบบัตรมัคคุเทศก์
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยว และการสื่อสารในงานมัคคุเทศก์ ตลอดจนเทคนิคการสื่อความหมาย
KPI 1 : นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยว และการสื่อสารในงานมัคคุเทศก์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้านสื่อความหมายในเรื่องศิลปวัฒนธรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบบัตรมัคคุเทศก์ในระดับมาก
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยว และการสื่อสารในงานมัคคุเทศก์ ตลอดจนเทคนิคการสื่อความหมาย
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการนำเที่ยวและการสื่อสารในงานมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ (ออนไลน์)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 28/03/2567 - 28/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ  ชาติพันธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1,200 บาท x 7 ชั่วโมง x 1 วัน x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 8,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8400.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2567 - 30/04/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ  ชาติพันธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักอาจารย์ จำนวน 750 บาท x 2 คืน x 2 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักอาจารย์ จำนวน 1,200 บาท x 2 คืน x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 240 บาท x 3 วัน x 3 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,160.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,160.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5,000 บาท x 2 วัน x 1 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1,200 บาท x 7 ชั่วโมง x 1 วัน x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 8,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 25960.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ (ออนไลน์)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2567 - 30/04/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ  ชาติพันธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1,200 บาท x 7 ชั่วโมง x 1 วัน x 1 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 8,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล