21482 : โครงการ Coffee Hour
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นายสัพพะโชติ์ ใจบาน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/3/2567 11:04:37
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/04/2567  ถึง  31/07/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567 4,650.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง รจนา  อุดมรักษ์
นาย สัพพะโชติ์  ใจบาน
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.2.1 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-2.5.1 มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด AS 67_2.20 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67-2.5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าตามสายงานและพันธกิจของคณะฯ (ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกำหนด)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การสื่อสารและการประสานงานที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันและเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรในคณะสัตวศาสตร์ฯ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางบวก ทั้งทางด้านนโยบาย การบริหารจัดการ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การสื่อสารภายในองค์กรจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากการสื่อสารภายในองค์กรมีความชัดเจนจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรเกิดความพึงพอใจ เข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในคณะฯ ให้บ่อยครั้งโดยผ่านทางการจัดกิจกรรม Coffee Hour จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคณะสัตวศาสตร์ฯ ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดความร่วมมือและการประสานงานอย่างมีกระบวนการ อีกทั้งยังส่งผลให้การทำงานของคณะสัตวศาสตร์ฯ บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จด้วยดี

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานภายในองค์กรและการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรตามพันธกิจของหน่วยงาน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : กิจกรรม Honey Coffee Hour
KPI 1 : จำนวนประเด็นความรู้สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 หัวข้อ 2
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 คน 30
KPI 3 : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : กิจกรรม Honey Coffee Hour
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม Honey Coffee Hour

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2567 - 31/07/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางรจนา  อุดมรักษ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสัพพะโชติ์  ใจบาน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 30 คน รวมเป็นเงิน 2,250 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,250.00 บาท 0.00 บาท 2,250.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท จำนวน 30 คน รวมเป็นเงิน 2,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4650.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล