21480 : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1 "ศิลปศาสตร์วิชาการ:นวัตกรรม การสื่อสาร และสุขภาวะเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/4/2567 10:21:23
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
30/04/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  130  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก 25 คน / ผู้นำเสนอบทความจากภายนอก 45 คน /บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 50 คน และเครือข่ายประชุมวิชาการ จำนวน 10 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน รายได้จากการลงทะเบียนนอกเครือข่าย
- ผู้นำเสนอผลงานชาวไทย 25 คน ๆละ 2,000 บาท รวม 50,000 บ
- ผู้เข้าร่วมการประชุมชาวไทย 20 คนๆ ละ 800 บาท รวม 16,000 บ.
- ผู้นำเสนอผลงานชาวต่างชาติ (on-site) 10 คน ๆละ100 USD รวม 36,000 บ.
- ผู้นำเสนอผลงานชาวต่างชาติ (online) 10 คน ๆละ70 USD รวม 25,200 บ.
- ผู้เข้าร่วมการประชุมชาวต่างชาติ (on-site) 5 คน ๆละ 25 USD รวม 4,500 บ.
2567 131,500.00
งบประมาณจากแหล่งอื่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 11 หน่วยงาน หน่วยงานละ 10,000 บาท 2567 110,000.00
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน 2567 5,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ปารดา  เดชะประทุมวัน
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร  ขันธบุตร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.2.4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.2.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ LA67 -2.6 แสวงหางบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
ตัวชี้วัด LA67-2.6.1 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ
กลยุทธ์ LA67-2.6.1.ผลักดันและส่งเสริมให้การบุคลากรแสวงหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้
เป้าประสงค์ LA67-2.3 บุคลากรมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด LA67-2.3.1 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ LA66-2.3 -1.บุคลากรมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน สังคมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองหลายประการ คนรุ่นใหม่ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความก้าวหน้าควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญ การสร้างนวัตกรรมทางภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะ ล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์ประกอบเหล่านี้ จะช่วยสร้างสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้า มีความสุข และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ “ศิลปศาสตร์วิชาการ : นวัตกรรมทางภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับเครือข่ายทางวิชาการจาก ๑1 สถาบัน ๑๗ คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (สททร) Universitas Negeri surabaya Universitas Indraprasta Universitas Negeri Semarang Universitas PGRI Adi Buana Surabaya และ Central Luson State University นับเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่เป็นประเด็นหรือความท้าทายของสังคมไทยในปัจจุบัน มานำเสนอเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาในชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีการเปิดรับบทความวิชาการ (Academic Articles) หรือบทความวิจัย (Research Articles) หลากหลายศาสตร์สาขาวิชา โดยผู้ส่งบทความจะได้นำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในวันจัดการประชุม บทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะผ่านการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชานั้น ๆ และจะได้รับการตีพิมพ์ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings)

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : คณะศิลปศาสตร์จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
KPI 1 : จำนวนบทความที่เข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 2 : จำนวนคนเข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : คณะศิลปศาสตร์จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
จัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานประชุมวิชาการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 30/04/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกิติวัฒน์  ติจินดา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้าคณะ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำฉากหลังประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศ) 2ชุด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 52000.00
ชื่อกิจกรรม :
จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 19/04/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ปารดา  เดชะประทุมวัน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์อาภาลัย  สุขสำราญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ศรัณย์  จันทร์ทะเล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถรับจ้างเอกชน(รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (2คันX1วันX2500บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำหรับวิทยากร
(1คนX8000บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (130 คนX500บาทX1มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 65,000.00 บาท 65,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (130 คนX50บาทX 2 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 13,000.00 บาท 13,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท 3,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าสถานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท 7,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าบำรุงรถ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 800.00 บาท 800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร
(2 คนๆละ4000)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงาน และอื่นๆ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 27,050.00 บาท 27,050.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่ากระเป๋าที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (130 ใบX250บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 32,500.00 บาท 32,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค(สมทบมหาวิทยาลัย) 10%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 24,150.00 บาท 24,150.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 194500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
1.มหาวิทยาลัยในโซนภาคกลางมีการจัดประชุมวิชาการในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ส่งผลต่อจำนวนบทความที่จะเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้
2. ผลงานที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ไม่สามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งส่งผลต่อจำนวนบทความที่นำเสนอจำนวนน้อย
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
1.ประสานเครือข่ายต่างประเทศทีเ่ป็นภาคีเครือข่าย ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ
2. ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการในหลายช่องทาง
3. ประชุมเครือข่ายจัดงาน ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ
4. ผู้นำเสนอผลงานสามารถแจ้งความประสงค์ไม่นำผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน proceeding และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงบทความยื่่นบทความต่อวารสาร/ประชุมวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ กพอ.
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล