21459 : โครงการ SI จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 13/3/2567 14:53:46
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
13/03/2567  ถึง  31/05/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) สาขาวิชานวัตกรรมสังคม จำนวน 15 คนและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวัตกรรมสังคม/บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 5 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่เบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณ 2567 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์  รักชาติ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 4. การพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 (Reinventing University)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 4.1.1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 4.1.1.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67-2.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด LA67-2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ LA67-2.1.1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)
เป้าประสงค์ LA67- 4.1 เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด LA67-4.1-2 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ LA67 4.1-1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การเข้าใจสังคมวัฒนธรรม การเห็นใจผู้อื่น การมีจิตอาสา การมีภาวะผู้นำ และการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการในสังคมถือเป็นกลไกและทักษะสำคัญในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมสังคมอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตร คือ เป็นนักสังคมศาสตร์ที่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสังคม เพื่อสนองความต้องการของคนในสังคม แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยใน 3 มิติ คือ การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม และการพัฒนาสังคม “โครงการ SI จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม” เป็นโครงการที่เสริมทักษะทางวิชาการและสร้างเสริมวิธิคิดของนักศึกษาและผู้ร่วมโครงการในการเข้าใจสังคม การมีจิตอาสา การมีสำนึกสาธารณะ การเป็นผู้นำ และการเข้าใจถึงการประกอบการของคนในสังคมบนพื้นที่สูง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านมูเซอปากทาง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2567 เพื่อที่ช่วยเหลือนักเรียนชนเผ่าผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาหลายประเภท และขาดแคลนเครื่องอุปโภคต่าง ๆ ได้แก่ 1) อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ชุดนักเรียน ฯลฯ 2) เสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่าง ๆ 3) เครื่องอุปโภคที่จำเป็นสำหรับนักเรียนชนเผ่ามูเซอและนักเรียนในหอพักนักเรียนของโรงเรียน เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ผ้าอนามัย ฯลฯ 4) ยาสามัญประจำบ้าน นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจถึงการเป็นผู้ประกอบการในสังคมพื้นที่สูงและการนำวัฒนธรรมของชุมชนพื้นที่สูงมาใช้เป็นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างวิธีคิดการเห็นใจผู้อื่น การมีจิตอาสา การมีภาวะผู้นำ และการเข้าใจสังคมวัฒนธรรมชุมชนพื้นที่สูงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม และผู้ร่วมโครงการ
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้นักศึกษาและผู้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้การประกอบการบนพื้นที่สูง รวมถึงการนำทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนมาใช้ประกอบการในท้องถิ่น
3.เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชนเผ่าในโรงเรียนบ้านมูเซอที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภค
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : พัฒนาทักษะและวิธีคิดแก่นักศึกษาด้านการเข้าใจสังคมวัฒนธรรม การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ การมีภาวะผู้นำ และการเข้าใจเรื่องการประกอบการในสังคมพื้นที่สูง
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาและผู้ร่วมโครงการที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสังคมวัฒนธรรม วิธีคิดด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ การมีภาวะผู้นำ การประกอบการบนพื้นที่สูง รวมถึงการใช้ทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อประกอบการบนในชุมชนพื้นที่สูง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : พัฒนาทักษะและวิธีคิดแก่นักศึกษาด้านการเข้าใจสังคมวัฒนธรรม การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ การมีภาวะผู้นำ และการเข้าใจเรื่องการประกอบการในสังคมพื้นที่สูง
ชื่อกิจกรรม :
จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสังคมวัฒนธรรม วิธีคิดด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ การมีภาวะผู้นำ การประกอบการบนพื้นที่สูง รวมถึงการใช้ทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อประกอบการบนในชุมชนพื้นที่สูง ณ โรงเรียนบ้านมูเซอ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2567 - 31/05/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  รักชาติ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์  ทองศรีเกตุ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.กิตยุตม์  กิตติธรสกุล (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่เบิกค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนี้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล