21455 : โครงการบริการวิชาการ: สร้างเสริมสุขภาพจิต รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์พีรดา ประจงการ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/3/2567 9:44:25
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
23/03/2567  ถึง  23/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  24  คน
รายละเอียด  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านศศรีวังตาล ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ 2567 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ พีรดา  ประจงการ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.2.3 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking (Eco. University)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.2.3.1 ผลักดันการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและผลงานการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.3.1 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.3.1.2 ผลักดันผลงานการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การบริการวิชาการที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ LA67-2.7 มีการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด LA67 จำนวนโครงการที่มีการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ LA67 ส่งเสริมความร่วมมือการจัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นความท้าทายที่สำคัญในห้วงเวลานี้ เนื่องจากผลกระทบที่มีความรุนแรงมากขึ้นต่อการดำเนินชีวิตของประชากรในทุกด้านโดยเฉพาะในพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากอุณภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น คลื่นความร้อน น้ำท่วม พายุรุนแรง ความแห้งแล้ง ไฟป่า การลดลงของป่า การเหือดแห้งของแม่น้ำ การสูญเสียพื้นที่หรือการเสียสภาพของพื้นที่ประกอบอาชีพ ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชากร ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะการเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน รุนแรง และก่อความสูญเสียอย่างสูง จะนำไปสู่อาการเครียดหลังเผชิญภัยพิบัติ รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวล ความรู้สึกผิด ความเศร้าเสียใจที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความทุกข์กระวนกระวายใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น สถานการณ์เช่นนี้อยู่ใกล้ตัวทุกคน จำเป็นต้องเรียนรู้ ปรับตัว ปรับเปลี่ยนการรู้คิดและพฤติกรรมทางบวกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการสร้างเสริมสุขภาพจิตให้แข้มแข็ง สอดคล้องกับเป้าหมาย 13 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวคิดการเตรียมความพร้อมและการพัฒนากลไกชุมชนให้มีประสิทธิภาพ จึงจัดบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนโดยการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมรับมือต่อผลกระทบสุขภาพจิตและสามารถดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชนของตนเอง

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้ความรู้วิธีการสร้างเสริมสุขภาพจิต รับมือการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจวิธีการสร้างเสริมสุขภาพจิต รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสร้างเสริมสุขภาพจิต รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมให้ความรู้ "โลกร้อนไปถึงไหน จะรับมืออย่างไร"

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/03/2567 - 23/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พีรดา  ประจงการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจวิธีการสร้างเสริมสุขภาพจิต รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อกิจกรรม :
เย็นจิตเย็นใจ กันชนโลกร้อน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/03/2567 - 23/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พีรดา  ประจงการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล