21425 : โครงการฉันรักษ์สีเขียว โลกเรายั่งยืน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์พีรดา ประจงการ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29/2/2567 9:52:00
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/03/2567  ถึง  08/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  150  คน
รายละเอียด  นักศึกษาในรายวิชา 10700209 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ พีรดา  ประจงการ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.2.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (Green University) (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.2.2.5 การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และสนับสนุนการจัดกิจกรรม Green University ของทุกหน่วยงานในทุกๆด้าน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ LA67-2.10 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด LA67-2.10.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ)
กลยุทธ์ LA67-2.10.1ส่งเสริมการทำนุศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และ/หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การกระจายของเชื้อโรคและพาหนะนำโรค ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง จำเป็นต้องสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้สามารถรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างเสริมพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตจากประสบการณ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างเสริมพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยสีเขียวให้แก่ผู้เรียน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สร้างเสริมพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักรู้เกี่ยวกับการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ตระหนักรู้เกี่ยวกับการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันใน ระดับมากขึ้นไป
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักรู้เกี่ยวกับการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/03/2567 - 05/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พีรดา  ประจงการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ผลผลิต : 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม นำเสนอวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด เล็กน้อยเปลี่ยนแปลงโลก

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/03/2567 - 08/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พีรดา  ประจงการ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล