21403 : โครงการอบรมละครสร้างสรรค์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/2/2567 12:13:04
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
20/02/2567  ถึง  10/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ 100 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 4,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี
อาจารย์ สุรชัย  ศรีนรจันทร์
อาจารย์ ณัฏฐพงษ์  สายพิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  จิตตคุตตานนท์
อาจารย์ ดร. อุดมวิทย์  นักดนตรี
อาจารย์ จิราภา  สุภา
อาจารย์ ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.1.1 พัฒนาแผนแม่บทวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดละครเวที โดยบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับรายวิชา 10701108 การแสดง ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะความกล้าแสดงออกและประสบการณ์การทำงานร่วมกัน นับป็นการเรียนรู้ชีวิตและสังคมนอกห้องเรียน ซึ่งผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวได้ใช้กระบวนการจัดการแสดงละครเวที เป็นเครื่องมือหนึ่ง ด้วยเล็งเห็นว่า ละครเวทีเป็นศิลปะร่วมสมัยที่มีพลังในการสร้างอุดมการณ์ ความรู้ ความคิด และจินตนาการให้แก่ชีวิตและสังคม ในการสร้างสรรค์ละครเวทีจะต้องบูรณาการศาสตร์และศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกัน สร้างสุนทรียารมณ์แก่ผู้ชม น้อมนำจิตใจให้คล้อยตามจินตนาการที่ละครได้สร้างสรรค์ไว้ นอกจากการประสานกลมกลืนของศาสตร์และศิลป์แล้ว ในแง่ของการสร้างสรรค์ละครเวที ยังเป็นสนามฝึกทักษะและประสบการณ์จำลองให้แก่ผู้ทำงานอีกทางหนึ่ง เพราะการสร้างสรรค์ละครเวทีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งส่วนที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชม คือ การแสดง ฉาก แสง สี เสียง และที่ไม่ปรากฏคือ ด้านการประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ดังนั้น การจัดละครเวทีโดยฝึกให้นักศึกษาในรายวิชา 10701108 การแสดง ได้ฝึกปฏิบัติทักษะและเรียนรู้การทำงานด้านการผลิตทุกขั้นตอน จึงนับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ทางวิชาการและทักษะของการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการสื่อสารให้แก่นักศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติทักษะความกล้าแสดงออกและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการได้เข้าร่วมโครงการการแสดงละคร
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 คน 100
ผลผลิต : ผลงานสร้างสรรค์ ประเภทละครเวที
KPI 1 : จำนวนผลงานละครเวที
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 เรื่อง 4
KPI 2 : นักศึกษามีทักษะด้านการแสดง โดยนำเสนอผ่านละครเวที
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 คน 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการได้เข้าร่วมโครงการการแสดงละคร
ชื่อกิจกรรม :
อบรมเชิงปฏิบัติ "การสร้างสรรค์ละครเวทีอย่างไรให้ผู้ชมมีความประทับใจ"

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/03/2567 - 08/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ จำนวน 100 คน คนละ 20 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2000.00
ผลผลิต : ผลงานสร้างสรรค์ ประเภทละครเวที
ชื่อกิจกรรม :
อบรมเชิงปฏิบัติ "การเสริมสร้างทักษะนักแสดงละครเวทีอย่างมืออาชีพ"

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/03/2567 - 08/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ จำนวน 100 คน คนละ 20 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ขนาดห้องที่จัดแสดงมีขนาดเล็กและไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าชมและนักแสดง
อุปกรณ์ทางด้านเทคนิคไม่สนับสนุนทางการด้านแสดงมากเท่าที่ควร รวมถึงชำรุดทรุดโทรม
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
เพิ่มเก้าอี้เสริมและมีการนำนักแสดงลงมาแสดงข้างล่างเวทีด้วย
ยืมอุปกรณ์จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมาเสริมและเพิ่มเติม
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
กำหนดการละครเวที
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล