21372 : โครงการคืนชีพ "วัสดุเหลือทิ้ง สู่แฟชั่นรักษ์โลก"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/2/2567 10:45:22
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
14/02/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  80  คน
รายละเอียด  นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน 2567 1,700.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ศศิมินตรา  บุญรักษา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.2.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (Green University) (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.2.2.5 การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และสนับสนุนการจัดกิจกรรม Green University ของทุกหน่วยงานในทุกๆด้าน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-6 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 67-6.5 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
ตัวชี้วัด 67-6.5.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยด้าน Organic Green Eco
กลยุทธ์ 67-6.5.3.1 ส่งเสริมและยกระดับโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยด้าน Organic Green Eco
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของชุมชนนานาชาติที่ต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับองค์กรและสถาบันต่างๆระหว่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางในการพัฒนาพัฒนาประเทศและการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและแสวงหาความรู้ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้เกิดความจำเป็นในการศึกษาคิดค้นกลวิธีต่างๆ เพื่อนำมาพัมนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาและทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในด้านความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารดี มีความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาในการทำงาน ผ่านกิจกรรมการจัดทำโครงการคืนชีพ "วัสดุเหลือทิ้ง สู่แฟชั่นรักษ์โลก" โดยโครงการนี้ได้บูรณาการแนวคิดจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Maejo Go Green โดยนำเอาวัสดุเหลือทิ้งมาประยุกต์และปรับใช้ รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสาร ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ และมีความต่องการพัฒนาทักษะการพูดของตนเองตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้านขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุง่สู่ Green Office
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษกับโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานให้มีความหลากหลาย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการ คืนชีพ "วัสดุเหลือทิ้ง สู่แฟชั่นรักษ์โลก"
KPI 1 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้าน Organic Green Eco
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 โครงการ/กิจกรรม 1
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 คน 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการ คืนชีพ "วัสดุเหลือทิ้ง สู่แฟชั่นรักษ์โลก"
ชื่อกิจกรรม :
คืนชีพ "วัสดุเหลือทิ้ง สู่แฟชั่นรักษ์โลก"

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 14/02/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ศศิมินตรา  บุญรักษา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ได้แก่
1.1 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท
1.2 รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 400 บาท
1.3 รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท
1.4 รางวัล Populr vote จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 200 เป็นเงิน 200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,700.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,700.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1700.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
สถานที่ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
1) ศท142ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 2) 10700309 สนทนาภาษาอังกฤษ 3)
ช่วงเวลา : 14/02/2567 - 30/09/2567
ตัวชี้วัด
การบูรณาการ
เอกสารประกอบ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล