21366 : โครงการชีวนวัตกรรมปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 8/2/2567 15:30:53
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
19/02/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  เกษตรกร และ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน รายรับจากการจัดเก็บค่าลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 2567 10,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร  จันทร์ฉาย
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านทรัพย์สิน การเงิน และการลงทุน
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 5. การสร้างความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Budget and Resource Sustainability)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 5.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 5.1.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 5.1.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหรือหน่วยงานให้บริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-6 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 67-6.4 ความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Budget and Resource Sustainability)
ตัวชี้วัด 67-6.4.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ
กลยุทธ์ 67-6.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหรือหน่วยงานให้บริการเพื่อก่อให้เกิดรายได้
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการบริการวิชาการสร้างกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและเกิดการสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย อันจะตอบสนองสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเป็นการบูรณาการในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำองค์ความรู้ต่อยอด พัฒนาหลักการของการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชน และเป็นแนวทางการพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อสร้างฐานความรู้ การใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างระบบเกษตรอย่างยั่งยืน มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในหลักสูตร “ชีวนวัตกรรมปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน” ด้วยหลัก BCG Model ผสานชีวนวัตกรรมการผลิตและเกษตรอินทรีย์ภายใต้มาตรฐานการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ซึ่งมีจำนวน 8 องค์ความรู้ ได้แก่ 1. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 2. เกษตรอินทรีย์สมัยใหม่ 3. ชีนวัตกรรมการเกษตรและ BCG Model 4. นวัตกรรมการปรับปรุงปุ๋ยอินทรีย์ปัจจัยการผลิต 5. ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลง 6. พืชสวนครบวงจรด้วยสมุนไพรไทย 7. การใช้ประโยชน์และปริมาณการใช้ชีวภัณฑ์ทางการเกษตร 8. การวางแผนบริหารต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ โครงการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยเรื่อง 1) มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ ณัฐพร จันทร์ฉาย พัชรณัฐ ดาวดึงส์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน และน้ำฝน รักประยูร. (2562). การถอดรหัสภูมิปัญญาฮ่อมในพื้นที่จังหวัดแพร่ : การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของฮ่อม. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 2) อัญศญา บุญประจวบ และณัฐพร จันทร์ฉาย. (2561). การคัดแยก และคัดเลือกแบคทีเรียที่ช่วยตรึงไนโตรเจนจากรากห้อม ข้าว และผักหวานป่า รายงานการเรียนรู้อิสระวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. 67 หน้า. 3) Community BioBank พืชให้สีครามในพื้นที่บ้านนาตองและบ้านแม่ลัว จังหวัดแพร่ ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) ประจำปี 2562 4) ผลของเอนโดไฟติกเเบคทีเรียต่อคุณภาพการให้สีครามของห้อมในพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 5) การพัฒนากระบวนปลูกและการย้อมห้อมธรรมชาติด้วยชีวนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดแพร่ ได้รับทุนจาก สวทช. ประจำปี 2563 6) โครงการการเพิ่มศักยภาพและพัฒนากระบวนการปลูกและการย้อมห้อมธรรมชาติด้วยชีวนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ในชุมชนพื้นที่ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้รับทุนจาก อว. ประจำปี 2564 7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตห้อมด้วยจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน ได้รับทุนจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 8) ณัฐพร จันทร์ฉาย อัญศญา บุญประจวบ และฤทธิเกียรติ กรุณา. 2564. ผลของความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพการให้สีครามของห้อม (Baphicacanthus cusia) ในพื้นที่จังหวัดแพร่. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564. 559-567. (proceeding) 9) โครงการการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์อัดแท่งเพื่อการปลูกกล้วยตานี และการใช้เศษใบตองในการผลิตจาน-ชาม รักษ์โลก ได้รับทุนจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 10) ณัฐพร จันทร์ฉาย. 2565. ผลของเอนโดไฟติกแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของต้นห้อม. วารสารเกษตรและอาหาร มรวอ. ปีที่ 1(2): 11) สิทธิบัตร : ณัฐพร จันทร์ฉาย. 100%. เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพและกรรมวิธีการผลิต. วันที่ขอ 22 มิถุนายน 2563. เลขที่คำขอ 2001003591. 12) อนุสิทธิบัตร : ณัฐพร จันทร์ฉาย. 100%. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากถ่านชาโคลผสมวัสดุรองรับอินทรีย์. วันที่ขอ 4 เมษายน 2565. เลขที่คำขอ 2203000820. 13) อนุสิทธิบัตร : ณัฐพร จันทร์ฉาย. 100%. เรื่อง กระบวนการผลิตปุ๋ยก้านตอง. วันที่ขอ 4 เมษายน 2565. เลขที่คำขอ 2203000823.

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนด้วยชีวนวัตกรรมปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน ด้วยหลัก BCG Model
2. เพื่อพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
3. เพื่อเป็นฐานความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า มั่นคงและยั่งยืน
4. เพื่อสร้างรายได้จากการบริการวิชาการให้แก่ส่วนงาน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ชีวนวัตกรรมปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน
KPI 1 : จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ คงเหลือ (กำไร) ที่นำส่งส่วนงาน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4500 บาท 4500
KPI 2 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านชีวนวัตกรรมปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินเพิ่มขึ้นจากการเข้ารับการบริการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 4 : จำนวนผู้เข้าอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 คน 30
KPI 5 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 6 : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0.0105 ล้านบาท 0.0105
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ชีวนวัตกรรมปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน
ชื่อกิจกรรม :
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ชีวนวัตกรรมปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 19/02/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร  จันทร์ฉาย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์  ไชยมณี (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร  อายุมั่น (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์  ฤทธิเดชยิ่ง (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ธีราพัฒน์  จักรเงิน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 600 บาท
4. ค่าจ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตร จำนวน 30 ใบ ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นเงิน 3,300 บาท
2. ค่าวัสดุเกษตร เช่น ฝุ่นข้าวโพด รำละเอียด ฯ เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 6,300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
1) มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ ณัฐพร จันทร์ฉาย พัชรณัฐ ดาวดึงส์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน และน้ำฝน รักประยูร. (2562). การถอดรหัสภูมิปัญญาฮ่อมในพื้นที่จังหวัดแพร่ : การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของฮ่อม. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 2) อัญศญา บุญประจวบ และณัฐพร จันทร์ฉาย. (2561). การคัดแยก และคัดเลือกแบคทีเรียที่ช่วยตรึงไนโตรเจนจากรากห้อม ข้าว และผักหวานป่า รายงานการเรียนรู้อิสระวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. 67
ช่วงเวลา : 19/02/2567 - 30/09/2567
ตัวชี้วัด
การบูรณาการ
เอกสารประกอบ
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล