21363 : โครงการสหกิจศึกษา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/2/2567 1:13:13
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
12/02/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  259  คน
รายละเอียด  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 85,044.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ อรจนา แสนไชย  จันทรประยูร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.3.1 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเน้นทักษะความเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 TDS 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 TDS 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 TDS 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ 67-70 TDS พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดการเรียนการสอน ในกลุ่มสหกิจศึกษาในหลักสูตร ประกอบด้วย รายวิชาสหกิจศึกษา (พท 497) การศึกษาอิสระ (พท 498) การศึกษาหรึอฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ (พท 499) ในการนี้ กระบวนการเรียนการสอนวิชาสหกิจกิศึกษาในระดับปริญาตรี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีจำนวนนักศึกษาปีที่ 4 จำนวน 86 คน ทั้งนี้ได้จัดให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการได้มีโอกาสได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมทั้งเป็นการประเมินผลนักศึกษาในเบื้องต้นกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเป็นการแนะนำ ด้านการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษาในหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งเป็นประโยชน์สู่แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาได้ดียิ่งขึ้นในลำดับต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน
เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
เพื่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการและหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาและผลการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษา
เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการได้มีโอกาสได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมทั้งเป็นการประเมินผลนักศึกษาในเบื้องต้นกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ
KPI 1 : การเข้าร่วมของนักศึกษา (กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศ)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ความพึงพอใจระดับ "ดี" ของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม (กิจกรรมอบรมสหกิจศึกษา)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : การประเมินของสถานประกอบการอยู่ในระดับ "ดี" (กิจกรรมนิเทศงานนักศึกษา)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ความพึงพอใจระดับ "ดี" ของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม (กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศ)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 5 : การเข้าร่วมของนักศึกษา (กิจกรรมอบรมสหกิจศึกษา)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 6 : คณาจารย์นิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการ (กิจกรรมนิเทศงานนักศึกษา)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการได้มีโอกาสได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมทั้งเป็นการประเมินผลนักศึกษาในเบื้องต้นกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ
ชื่อกิจกรรม :
นิเทศงานนักศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 12/02/2567 - 31/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อรจนา แสนไชย  จันทรประยูร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 240 บาท x 13 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,120.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,120.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัว (อาจารย์) จำนวน 4 บาท x 5,201 กิโลเมตร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 20,804.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,804.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าที่พักอาจารย์ จำนวน 800 บาท x 2 ห้อง x 7 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 11,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 11,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าของที่ระลึก จำนวน 55 ชิ้น x 300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 16,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 51624.00
ชื่อกิจกรรม :
สัมมนาสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2567 - 31/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อรจนา แสนไชย  จันทรประยูร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 บาท x 10 คน x 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 บาท x 96 คน x 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 6,720.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,720.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1,200 บาท x 2 คน x 3 ชั่วโมง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 7,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15420.00
ชื่อกิจกรรม :
อบรมสหกิจศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อรจนา แสนไชย  จันทรประยูร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1,200 บาท x 15 ชั่วโมง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 18,000.00 บาท 18,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 18000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล