21361 : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/2/2567 10:57:28
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
17/02/2567  ถึง  20/02/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  ไม่ระบุ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. สุกัญญา  อิ่นแก้ว
น.ส. วราพร  เขื่อนแก้ว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
สำนักหอสมุด
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการกำกับติดตามแบบบูรณาการ
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.1 ความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.1.1.1 สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติที่ 6.2 ด้านบริการสารสนเทศ (Smart Service, Smart Place)
เป้าประสงค์ 6.2.2 มี Ecosystem เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัย
ตัวชี้วัด 6.2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการพื้นที่
กลยุทธ์ 6.2.2.1.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม และพื้นที่การเรียนรู้ให้เพียงพอ สวยงาม หลากหลาย และรองรับความเป็นนานาชาติ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกระดับ รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ เป็นความรู้นอกตำราที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบกับวิชาเรียนจนจบเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณภาพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดี ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต โดยทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับซุ้มรับปริญญาที่ทางสำนักหอสมุดได้จัดขึ้น เพื่อระลึกถึงสถานที่อันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึก ที่ส่งผลให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ทุกท่านที่จบไปสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความผูกพันกับสถานศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กับนักศึกษาและผู้ปกครอง สร้างความประทับใจแก่กันและกัน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และญาติบัณฑิต ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใน ปี 2567 นี้
2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กับนักศึกษาและผู้ปกครอง สร้างความประทับใจแก่กันและกัน
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะนำสำนักหอสมุด
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และญาติบัณฑิต ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
83 83 83
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และญาติบัณฑิต ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
ชื่อกิจกรรม :
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 17/02/2567 - 20/02/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุกัญญา  อิ่นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.วราพร  เขื่อนแก้ว (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มดอกไม้สด จำนวน 1 ซุ้ม ซุ้มละ 4000 บาท (1x4000)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล