21356 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2567 9:49:01
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/10/2566  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  10  คน
รายละเอียด  สถานศึกษา องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ได้รับทราบหลักสูตรของวิทยาลัยพลังงานทดแทนจำนวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 40,000 บาท 2567 40,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ
นาย นักรบ  กลัดกลีบ
นาย ภูศรัณย์  ศิรพันธ์ตรี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.1.3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 67-2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67-พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัฉริยะและนวัตกรรมเกษตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งทางหลักสูตรผลิตบัณฑิตในทุกระดับเพื่อออกสู่ตลาดแรงงานมาแล้วอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร โดยทางหลักสูตรได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตรยังไม่ทั่วถึง กลุ่มเป้าหมายยังไม่ทราบข้อมูลของทางหลักสูตรที่เป็นประโยชน์สำหรับมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อ ดังนั้นหลักสูตรจึงจำเป็นต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจรับรู้ข้อมูลและรายละเอียดที่สำคัญของหลักสูตร เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนมีช่องทางการรับทราบข้อมูลที่หลากหลาย จึงจำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์สำหรับรองรับและเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เช่น โปสเตอร์ roadshow สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ และงานเปิดบ้านสถานศึกษา และเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid19 ทำให้การออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์เป็นไปได้ยาก ทำให้มีการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของแผ่นพับใบปลิว และโปสเตอร์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านพี่สู่น้อง โดยให้นักศึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังรุ่นน้องโรงเรียน เพื่อแชร์ประสบการณ์ การเรียนการสอน กิจกรรมและข้อมูลหลักสูตรสู่น้องโรงเรียน เพื่อเพิ่มข้อมูลในการสื่อสารหลักสูตรโดยเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนให้กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง และถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเข้าศึกษาต่อ เพื่อรักษาจำนวนของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาให้ได้ตามเป้าของแผนการศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนวทางการศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ให้นักเรียน บุคคล องค์กรภายในและภายนอก ได้รู้จักหลักสูตร
เพื่อประชาสัมพันธ์ขยายโอกาสทางการศึกษา ข้อมูลของหลักสูตรให้นักเรียน บุคคล องค์กรภายในและภายนอก ได้รู้จักหลักสูตร
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : -สถานศึกษา องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ได้รับทราบหลักสูตรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน -นักเรียน ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลหลักสูตร
KPI 1 : จำนวนสถานศึกษา องค์กร หรือหน่วยงาน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 2 3 3 แห่ง 10
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : -สถานศึกษา องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ได้รับทราบหลักสูตรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน -นักเรียน ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลหลักสูตร
ชื่อกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม
1.จัดนิทรรศการหรือบูธประชาสัมพันธ์
2.ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังกลุ่มเป้าหมาย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/10/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะ (รถยนต์ส่วนงาน/รถยนต์ส่วนตัว)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,000.00 บาท 3,900.00 บาท 3,000.00 บาท 8,900.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (อาจารย์, บุคลากร) จำนวน 10 คนๆละ 10 วันๆ ละ 240 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 8,000.00 บาท 8,000.00 บาท 8,000.00 บาท 24,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จำนวน 2 คืนๆละ 800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,600.00 บาท 0.00 บาท 1,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึกจำนวน 10 ชิ้นๆละ 250 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 500.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน นศ.ช่วย ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คนๆละ 5 วันๆละ 200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 40000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล