21349 : โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 5/2/2567 13:00:40
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/03/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  25  คน
รายละเอียด  อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ประเทศอินโดนีเซีย
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่ใช้งบประมาณ 2567 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร  มณีชูเกตุ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 3. การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 3.1.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ (Inbound/ Outbound)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 3.1.4.1 เพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 3พัฒนาคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ LA67-3.1 มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ
ตัวชี้วัด LA67-3.1.1 จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ
กลยุทธ์ LA67-3.1.1ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละชาติถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่แต่ละชาติต้องการธำรงและสืบสานไปถึงอนุชนรุ่นหลัง ภาษาและวัฒนธรรมไทยก็เช่นกัน นอกจากนี้ภาษาและวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์มากมาย ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูต การทำธุรกิจร่วมกัน ความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือทางการศึกษา เนื่องด้วยคณะศิลปศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติจึงถือเป็นโครงการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นสาระหลักของหลักสูตรดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ อย่างไรก็ตาม ในครั้งแรกของโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาตินี้จะเริ่มที่กลุ่มเป้าหมายจากชาวอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรของกรมพัฒนาภาษา ศูนย์พัฒนาและธำรงภาษาและวรรณกรรม กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ประเทศอินโดนีเซีย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อจัดอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากประเทศอินโดนีเซียได้รับการอบรมภาษาไทย
KPI 1 : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากประเทศอินโดนีเซียได้รับการอบรมภาษาไทย
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม : กิจกรรม : อบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ตารางกิจกรรม
วันที่ เนื้อหา
1 การแนะนำตัว
2 ที่สนามบิน
3 โรงแรมและที่อยู่อาศัย
4 ทิศทางและที่ตั้ง
5 การขนส่งสาธารณะ
6 กิจวัตรประจำวัน
7 การซื้อของ
8 ที่ร้านอาหาร
9 ที่คลินิก
10 ที่สถานที่ท่องเที่ยว

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  มณีชูเกตุ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา  ขันธพัทธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่ใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
Bahasa_Thai_Bahasa_Sahabatku
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล