21348 : SAS-67 โครงการเข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 48 รวงข้าวเกมส์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นายนัฐพล ภาคภูมิ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2567 11:26:53
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/01/2567  ถึง  15/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  450  คน
รายละเอียด  นักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 450 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567 69,800.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ นารีวรรณ  กลิ่นรัตน์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ SAS 64-67 (1) จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง กฎหมาย การระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ และการบริหารกิจการสังคม
เป้าประสงค์ SAS 64-67 (1.2) บัณฑิตมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามที่หลักสูตรกำหนด
ตัวชี้วัด SAS-65-67 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ SAS ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จะสอดแทรกด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬา โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะตัวในแต่ละประเภทกีฬา ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ในส่วนของการเข้าร่วมเป็นกองเชียร์ การแข่งขันกีฬา และการเดินขบวนพาเหรด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกด้วย ประกอบกับ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ในด้านกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน และด้านอื่น ๆ โดยจัดกิจกรรมตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ให้มีคุณภาพสู่สังคม รวมถึงการทำให้นักศึกษาของวิทยาลัยบริหารศาสตร์มีความสามัคคี รู้จักและกลมเกลียวกัน ตลอดจนถึงการบริหารงานเป็นหมู่คณะและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ดังนั้น สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ จึงกำหนดจัดโครงการเข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 48 รวงข้าวเกมส์ ระหว่างวันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งกายและจิตใจ รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการบริหารงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนสร้างความตระหนักในการออกกำลังกายแก่นักศึกษา อันเป็นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีแก่นักศึกษา
เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการออกกำลังกายแก่นักศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมให้การออกกำลังกาย
KPI 1 : นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสามัคคี ไม่น้อยกว่า
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้การออกกำลังกาย ไม่น้อยกว่า
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ไม่น้อยกว่า
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมให้การออกกำลังกาย
ชื่อกิจกรรม :
- แข่งขันกีฬา
- การแสดงกองเชียร์
- การแสดงผู้นำเชียร์
- การเดินขบวนพาเหรด

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/02/2567 - 24/02/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์นารีวรรณ  กลิ่นรัตน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.จริยา  โกเมนต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็น (วันที่ 24 ก.พ. 67) จำนวน 450 คน x 50 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 22,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 22,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 22,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันที่ 24 ก.พ. 67) จำนวน 450 คน x 30 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 27,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 27,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 27,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (แสง สี) จำนวน 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 15,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ (ไม้อัด สี ลูกกลิ้งสี แปรงทาสี) จำนวน 5,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 69800.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล