21347 : โครงการกองคลังสัญจร ปี 2567
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.บายศรี สุขจิตต์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2567 10:15:29
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/02/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  90  คน
รายละเอียด  1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ 2. บุคลากรที่สนใจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองคลัง หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2567 130,280.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. นีร  เรียนกุนา
น.ส. บายศรี  สุขจิตต์
น.ส. สวิตตา  สิงห์คำ
น.ส. พรรณราย  ขันคำหมุด
น.ส. เพ็ญจันทร์  เก่งกาจ
น.ส. รัชนีวรรณ  เครือปัญญา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองคลัง
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านทรัพย์สิน การเงิน และการลงทุน
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.3 ผลประเมินธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ITA)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.3.2 รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยกองคลังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และปัจจุบันในหน่วยงานต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานใหม่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กองคลังจึงได้จัดโครงการกองคลังสัญจร ปี 2567 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง การพัสดุ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง การพัสดุ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบการเงิน การคลัง การพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ ในระดับดี ขึ้นไป
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
ชื่อกิจกรรม :
โครงการกองคลังสัญจร ปี 2567 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/02/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 1 วัน (ผู้ช่วยอธิการบดี 1 / ผู้อำนวยการ 1 / เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ 10 (กองคลัง 8/กองกายภาพฯ 2) รวม 12 คน * 240 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,880.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,880.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6880.00
ชื่อกิจกรรม :
โครงการกองคลังสัญจร ปี 2567 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/02/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 วัน (ผู้ช่วยอธิการบดี 1 /ผู้อำนวยการ 1/ เจ้าหน้าที่ 8 รวม 10 คน * 240 บาท = 2,400 บาท
ผู้ช่วยอธิการบดี 1 /ผู้อำนวยการ 1/ เจ้าหน้าที่ 8 รวม 10 คน * 120 บาท = 1,200 บาท
พนักงานขับรถ 2 *100 = 200 บาท) รวม 3,800 บาท
- ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 1,400 บาท * 6 ห้อง (ผู้ช่วยอธิการบดี / ผู้อำนวยการ / เจ้าหน้าที่ 8 คน) รวม 8,400 บาท
- ค่าพาหนะ (ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เชียงใหม่-สุราษฏรธานี คนละ 8,500 บาท * 10 คน เป็นเงิน 85,000 บาท /ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,500 บาท * 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท รวม 90,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 102,200.00 บาท 0.00 บาท 102,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (คันละ 2,000 บาท * 2 คัน * 2 วัน )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 110200.00
ชื่อกิจกรรม :
โครงการกองคลังสัญจร ปี 2567 (สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/02/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท * 30 คน รวม 2,100 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท * 30 คน รวม 4,500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,600.00 บาท 6,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6600.00
ชื่อกิจกรรม :
โครงการกองคลังสัญจร ปี 2567 (วิสาหกิจ 5 หน่วยงาน)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/02/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท * 30 คน รวม 2,100 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท * 30 คน รวม 4,500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,600.00 บาท 6,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6600.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล