21335 : โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/2/2567 16:04:43
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
20/02/2567  ถึง  30/04/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  29  คน
รายละเอียด  1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จำนวน 12 คน และนักวิชาการศึกษา 2 คน 2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ จำนวน 13 คน และนักวิชาการศึกษา 2 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานการเรียนการสอน งาน
พัฒนาคุณภาพการศกษา กองทุน
เพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน
2567 10,600.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี  ชุมทอง
อาจารย์ อัญชนา  พรรณรังษี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.1.1 พัฒนาแผนแม่บทวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.3 ทบทวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์แผน/ผลการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67-2.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด LA67-2.1.7 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและวิพากษ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ LA67-2.1.1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ในปัจจุบันได้ครบรอบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2568 ทางหลักสูตรฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ อีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี โดยได้มีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2568 ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรฯ ในรอบการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรฯ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปุจจุบัน ในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาและโครงสร้างของหลักสูตรฯ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามกำหนดครบรอบ 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
KPI 1 : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 หลักสูตร 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามกำหนดครบรอบ 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/02/2567 - 30/04/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อัญชนา  พรรณรังษี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 10 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 300.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ทรงคุณวุฒื 2,000 บาท / ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต 1,000 บาท x 2 คน / ศิษย์ปัจจุบัน 500 บาท x 2 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5300.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/02/2567 - 30/04/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วาสิดา  สาวงศ์ทะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 10 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 300.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ทรงคุณวุฒื 2,000 บาท / ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต 1,000 บาท x 2 คน / ศิษย์ปัจจุบัน 500 บาท x 2 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5300.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล