21248 : โครงการสัมมนาผู้บริหารกับผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/1/2567 16:27:06
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/02/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  25  คน
รายละเอียด  ผู้บริหารและคณะกรรมการ Dean Forum
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน 2567 396,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. ญาณิศา  ไชยศรีหา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร  ขันธบุตร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 4. การพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 (Reinventing University)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 4.1.4 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ 67-70 MJU 4.1.1.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ LA67-2.11 ส่งเสริมบุคลากรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด LA67-2.11 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ คณะและมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ LA67-2.11.1ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามยุทธศาสตร์ คณะและมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ Dean Forum เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการบริหารงานแก่อธิการบดี ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2567 คณะกรรมการ Dean Forum มีกำหนดการจัดสัมมนาผู้บริหารกับผู้ประกอบการภาคเอกชนทางด้านการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ กับภาคเอกชน โดยมีกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด จังหวัดปทุมธานี บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี บริษัทสหฟาร์ม จำกัด จังหวัดชลบุรี และคูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ กับภาคเอกชน
KPI 1 : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ กับภาคเอกชน
ชื่อกิจกรรม :
สัมมนาผู้บริหารกับผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ญาณิศา  ไชยศรีหา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 (25 คน x 300 บาท x 3 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 22,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 22,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 (25 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 7,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารเย็น วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 (25 คน x 350 บาท x 2 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 17,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 17,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน
- ค่าพาหนะ เครื่องบิน และรถรับจ้าง ไป-กลับ (25 คน x 8,000 บาท) = 200,000 บาท
- ค่าที่พัก (25 ห้อง x 1,800 บาท x 2 คืน) = 90,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 25 คน x 3 วัน) = 18,000 บาท

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างที่พักถึงสถานที่สัมมนา (ไป-กลับ) ให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 308,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 308,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (2 คัน x 6,000 บาท x 3 วัน)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 36,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 36,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก (4 ชิ้น x 1,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 396500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
คำสังคณะกรรมการ Dean Forum.pdf
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล