21242 : โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การประเมินโครงการกิจกรรมและการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 9/1/2567 14:21:27
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
10/01/2567  ถึง  31/01/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรคณะที่สนใจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) 2567 14,950.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง วิภารัตน์  สุวรรณสิงห์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียน อย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67-2.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด LA67-2.1.7 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและวิพากษ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ LA67-2.1.1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้สถานศึกษาต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อที่จะทราบว่าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดมากน้อยเพียงใด จึงต้องมีการประเมินการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินให้จัดทำโครงการในการประเมิน เช่น โครงการประเมินผลการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน โครงการประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน และโครงการประเมินผลการจัดหา บำรุงรักษาและบริการ เป็นต้น ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การประเมินโครงการกิจกรรมและการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลกรที่สนใจ เพื่อให้ได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการการประเมินโครงการและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและเป็นแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรที่สนใจ มีความรู้และเข้าใจการประเมินโครงการกิจกรรมและผลการดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจ มีความรู้เข้าใจและมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
KPI 1 : มีแนวทางผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
KPI 2 : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจการประเมินโครงการกิจกรรมและผลการดำเนินงาน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจ มีความรู้เข้าใจและมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายให้ความรู้การประเมินโครงการกิจกรรมและการปรับปรุงผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 24/01/2567 - 24/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางวิภารัตน์  สุวรรณสิงห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 95 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,750.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 7,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 14950.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติการประเมินโครงการกิจกรรมและการปรับปรุงผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 24/01/2567 - 24/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.พนิดา  พละปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล