21240 : โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นายเบญจศีล นุตตะละ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/1/2567 17:30:26
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/01/2567  ถึง  29/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  60  คน
รายละเอียด  1.นักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 20 คน 2.นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 35 คน 3.คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 5 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 19,450.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย เบญจศีล  นุตตะละ
อาจารย์ วันวิสา  เสาร์ใจ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
น.ส. พนิดา  พละปัญญา
อาจารย์ สุรชัย  ศรีนรจันทร์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.1 ความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.1.1.1 สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นศูนย์รวมนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยในปีการศึกษา 2566 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการด้านต่างๆ ไว้ ได้แก่ 1.โครงการสโมสรนักศึกษาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 LA SMO x Freshmen Camp 2.โครงการเทศกาลงานวัด (งานวัดม๋วนใจ๋สินสาดม๋วนจอย) 3.โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง 4.กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์นายกสโมสรนักศึกษา 5.โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสโมสรนักศึกษา 6.โครงการกีฬาสัมพันธ์ 7.โครงการไหว้ครู นั้น ทั้งนี้ โครงการด้านการบำเพ็ญประโยชน์สำหรับสังคม เป็นทักษะหนึ่งในแผนการดำเนินงาน สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จึงได้เสนอจัดทำ “โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง” ในพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านป้อก ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนชนบทที่ยังมีความต้องการความช่วยเหลือจากสังคมอีกหลายๆ ด้าน ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสา และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะรู้จักรับผิดชอบหน้าที่และช่วยเหลือสังคม
เพื่อให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้เรียนรู้งานด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในชนบทและเสริมสร้างจิตสาธารณะ
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีทักษะการทำงานเป็นทีม การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น (ผ่านเกณฑ์ระดับดีประเมินโดยผู้รับผิดชอบโครงการ)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้เรียนรู้งานด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในชนบทและเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ชื่อกิจกรรม :
ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. - 16.30 น.
- กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษากับนักเรียน
โดยทั้งกิจกรรมต่างๆ จัดให้มีการร่วมมือกันทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษา-นักเรียน-ครู และชาวบ้านเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สานสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ฐานเกมส์ (สื่อการเรียนภาษา-คำศัพท์ไทย-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น)
- ทาสีรั้วโรงเรียน
โดยกิจกรรมร่วมมือกันระหว่างครู-นักเรียนดรงเรียนวัดบ้านป้อกและชาวบ้าน กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมกันทำกิจกรรม ซึ่งรั้วของโรงเรียนมีความยาวประมาณ 400 เมตร สูง 1เมตรครึ่ง สีและอุปกรณ์ที่ใช้ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้ใหญ่ใจดีสมทบทุน
- ทาสีสนามกีฬา
การทาสีสนามกีฬาเป็นลานปูนเอนกประสงค์หน้าเสาธง พื้นที่ประมาณ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร โดยจะทาสีเส้นสนามกีฬาวอลเลย์บอล-ตะกร้อ-และแบดมินตัน
- ทำบ่อปุ๋ยหมักใบไม้
โดยให้นักศึกษาทำกิจกรรมสร้างบ่อหมักใบไม้ร่วมกับนักเรียนจากตาข่ายพลาสติก ทำเป็นวงตั้งบนพื้นในบริเวณที่ครูจัดไว้ ซึ่งเป็นจุดเก็บรวบรวมใบไม้จากการเก็บกวาดใบไม้ภายในโรงเรียน
- บริจาคสิ่งของ
สิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี รวมถึงภาคเอกชนต่างๆ แก่นักเรียนและนำมาจัดเป็นของรางวัลสำหรับฐานเกมส์ด้วย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/01/2567 - 29/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายเบญจศีล  นุตตะละ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์วันวิสา  เสาร์ใจ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร จำนวน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท เป็นเงินจำนวน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 7,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คันๆ ละ 1 วันๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงินจำนวน 8,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,650.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,650.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 19450.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ระยะเวลาในการทำกิจกรรมไม่พอ และกิจกรรมมากไป รวมกับการเดินทางสำหรับการดำเนินงานในหนึ่งวัน
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ควรมีระยะเวลาในการทำกิจกรรมเพิ่มเป็น 2 วัน
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล