21238 : โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นายเบญจศีล นุตตะละ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2567 11:17:55
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/02/2567  ถึง  31/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  255  คน
รายละเอียด  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 255 คน 1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 120 คน 2.นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน 3.นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 50 คน 4.สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 35 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 2567 25,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย เบญจศีล  นุตตะละ
อาจารย์ วันวิสา  เสาร์ใจ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี
อาจารย์ อาภาลัย  สุขสำราญ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นศูนย์รวมนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา และเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยในปีการศึกษา 2566 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการด้านต่างๆ ไว้ ได้แก่ 1.โครงการสโมสรนักศึกษาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 LA SMO x Freshmen Camp 2.โครงการเทศกาลงานวัด (งานวัดม๋วนใจ๋สินสาดม๋วนจอย) 3.โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง 4.กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์นายกสโมสรนักศึกษา 5.โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสโมสรนักศึกษา 6.โครงการกีฬาสัมพันธ์ 7.โครงการไหว้ครู นั้น ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 48 เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันและได้รางวัลต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการและการสร้างเสริมสุขภาพ สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จึงได้เสนอจัดทำ โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ความสามัคคี มิตรภาพระหว่างเพื่อนและหมู่คณะ การมีน้ำใจ ฝึกฝนความอดทนผ่านการฝึกซ้อม การแข่งขันกีฬา ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพกายใจให้แข็งแรงเป็นภูมิป้องกันให้ห่างจากโรคภัยต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการให้นักศึกษาแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกผ่านการประกวดขบวนพาเหรด เชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการต่างๆ ร่วมกัน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มีผลงานการเข้าร่วม การประกวดแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ในระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีจากการเล่นกีฬา เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาและมีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์
KPI 1 : จำนวนรางวัลที่ได้รับ เหรียญรางวัล(1-3)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 เหรียญรางวัล 2
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีจากการเล่นกีฬา เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาและมีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์
ชื่อกิจกรรม :
โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 48 "รวงข้าวเกมส์" เป็นการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยองค์การนักศึกษา ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/02/2567 - 31/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วันวิสา  เสาร์ใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเบญจศีล  นุตตะละ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารเย็น
(255คนx50บาทx1มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,750.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,250.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,250.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 25000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
แมตการแข่งขันกีฬา ที่มีการจัดการแข่งขันติดต่อกันทุกๆ วัน ทำให้นักกีฬาไม่มีเวลาพักฟื้นร่ายกาย
อากาศร้อนช่วงเวลาในการเดินขบวนพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ตลอดจนพิธีการ ควรขยับเวลาออกไป
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
วางโปรแกรมการแข่งขันให้มีวันพักการแข่งขัน
ขยับเวลาเดินขบวนและพิธีการเป็นช่วงเย็น
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล