21237 : โครงการแสดงวิสัยทัศน์นายกสโมสรนักศึกษา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นายเบญจศีล นุตตะละ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 9/1/2567 10:05:51
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
09/01/2567  ถึง  29/02/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  350  คน
รายละเอียด  1.นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 300 คน 2.บุคลากร จำนวน 15 คน 3.สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 35 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 2567 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย เบญจศีล  นุตตะละ
อาจารย์ วันวิสา  เสาร์ใจ
อาจารย์ สุรชัย  ศรีนรจันทร์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
น.ส. พนิดา  พละปัญญา
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นโยบายด้านดิจิทัล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งสรรหาผู้นำนักศึกษาและสภานักศึกษา เข้าดำรงตำแหน่งต่อจากคณะทำงานที่จะหมดวาระ คณะศิลปศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้นำนักศึกษาและสภานักศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด นโยบาย ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงระบบประชาธิปไตย โดยสิทธิ เสียงของนักศึกษาทุกคนจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย
เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพด้านผู้นำ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงออก กล้าคิด
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี2567
KPI 1 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : รายงานสรุปนโยบายจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี2567
ชื่อกิจกรรม :
แสดงวิสัยทัศน์ผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2567

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/01/2567 - 29/02/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายเบญจศีล  นุตตะละ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์วันวิสา  เสาร์ใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของนักศึกษาทุกชั้นปียังมีไม่มากพอต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด และในช่วงเวลาดังกล่าว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกสหกิจศึกษา
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้มีสิ่งจูงใจและให้มีข้อแลกเปลี่ยน(ชั่วโมงกิจกรรม)ให้สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล