21236 : โครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นายเบญจศีล นุตตะละ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2567 10:39:38
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
06/02/2567  ถึง  29/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  1. ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566 จำนวน 73 คน 2. ตัวแทนสโมสรนักศึกษา จำนวน 10 คน 3. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 2567 17,380.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย เบญจศีล  นุตตะละ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ อาภาลัย  สุขสำราญ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.1.1 พัฒนาแผนแม่บทวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปศาสตร์ จึงกำหนดให้มีการจัดโครงการพัฒนาศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้ความรู้ สร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง ผ่านการบรรยายเกี่ยวกับทักษะจำเป็นสำหรับอนาคตการทำงาน การรับมือกับปัญหา แรงกดดันในการทำงาน การปรับทัศนคติ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งเป็นทักษะด้านชีวิตและอาชีพที่สำคัญในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต และดำเนินการเก็บข้อมูลจากศิษย์เก่าเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพ
KPI 1 : ร้อยละของบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : รายงานผลสรุปข้อมูลทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชุด 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพ
ชื่อกิจกรรม :
ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ ณ อาคารประเสริฐ ณ นคร
โดยบรรยายให้ความรรู้แก่ศิษย์เก่าในหัวข้อ " ทักษะจำเป็นสำหรับอนาคตการทำงาน" ในวันพฤหัสบดี ที่15 กพ.67

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/02/2567 - 29/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายเบญจศีล  นุตตะละ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์อาภาลัย  สุขสำราญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
กระเป๋าบรรจุเอกสาร (73 ใบ x 60 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,380.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,380.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 17380.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล