21231 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย :การตั้งโจทย์และวิธีวิจัยทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะแวดล้อมดิจิทัล
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/1/2567 16:35:53
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
13/01/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และบุคคลทั่วไป
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กองทุนเพื่อการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 2567 2,850.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงษ์  ทองศรีเกตุ
อาจารย์ ดร. ปารดา  เดชะประทุมวัน
น.ส. ศุภลักษณ์  ดีน้อย
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร  ขันธบุตร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.2.2 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.2.1.3ขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้
เป้าประสงค์ LA67-2.3 บุคลากรมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด LA67-2.3.1 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ LA66-2.3 -1.บุคลากรมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ซึ่งการที่จะไปถึงเป้าหมายได้นั้น มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเข้มแข็ง คณะกรรมการวิจัย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ซึ่งคาดว่าการจัดโครงการในครั้งนี้บุคลากรสามารถนำไปพัฒนาโจทย์วิจัยในอนาคต ในการนี้ จึงขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย :การตั้งโจทย์และวิธีวิจัยทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะแวดล้อมดิจิทัล

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโจทย์วิจัยและเลือกใช้วิธีการวิจัยในการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโจทย์วิจัยและเลือกใช้วิธีการวิจัยในการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
KPI 1 : จำนวนโครงการวิจัย
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 เรื่อง 2
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโจทย์วิจัยและเลือกใช้วิธีการวิจัยในการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อกิจกรรม :
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโจทย์วิจัยและเลือกใช้วิธีการวิจัยในการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 14/06/2567 - 05/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์  ทองศรีเกตุ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.ปารดา  เดชะประทุมวัน (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.ศุภลักษณ์  ดีน้อย (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 30 คน ๆละ 35 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,050.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,050.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2850.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล