21201 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.พนิดา พละปัญญา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 31/1/2567 16:22:51
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
31/01/2567  ถึง  29/02/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (รุ่นที่ 46) จำนวน 73 คน คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 27 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน 2567 30,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ปารดา  เดชะประทุมวัน
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร  ขันธบุตร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.2.1 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.3 ผลประเมินธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ITA)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.3.3 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC): การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ LA67-2.15 บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ได้ฝึกซ้อมบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามแบบแผนที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด LA67-2.15-5 ร้อยละของบัณฑิตที่เข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
กลยุทธ์ LA67-2.15-5.ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้เป็นไปตามขั้นตอนแบบแผนที่ถูกต้อง
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67-2.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด LA67-2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ LA67-2.1.1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดให้บัณฑิตฝึกซ้อม ณ คณะต้นสังกัด ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปศาสตร์จึงดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้เข้าใจขั้นตอน ระเบียบวิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ฝึกซ้อมให้ถูกต้องตามแบบแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้รับการฝึกซ้อมตามแบบแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
KPI 1 : ร้อยละของบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมบัณฑิต
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้รับการฝึกซ้อมตามแบบแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ชื่อกิจกรรม :
การฝึกซ้อมบัณฑิตรุ่นที่ 46 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/02/2567 - 16/02/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ปารดา  เดชะประทุมวัน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 15-16 ก.พ 67 (100 คน X 100 บาท x 2 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล