21183 : โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน: กิจกรรมปั้นดาวนิเทศศาสตร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/1/2567 13:44:06
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/01/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  10  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการที่มีแววทางด้านการวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การคัดเลือก และประกวดในเวทีต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษา 2566-2567 ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักวิชาการศึกษาคณะศิลปศาสตร์
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 2567 7,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ณัฏฐพงษ์  สายพิณ
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.8 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.8.1 พัฒนาทักษะนักศึกษาทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญคือ GO Eco U.
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่ชื่อมโยงการพัฒนาทักษะจำเป็นของนักศึกษาจากความต้องการจำเป็นและเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder requirement and feedback) เพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.5 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน: กิจกรรมปั้นดาวนิเทศศาสตร์ เป็นโครงการที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตร โดยให้การสนับสนุน เปิดโอกาส สร้างการมีส่วนร่วม และผลักดันให้นักศึกษาที่มีความสามารถ มีความสนใจ และมีแววทางด้านการวิชาการและวิชาชีพส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การคัดเลือก และประกวดผลงานสร้างสรรค์ในเวทีต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษา 2566-2567 ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักวิชาการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองและได้ร่วมประกวดผลงานสร้างสรรค์ในเวทีประกวดต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การคัดเลือก และประกวดผลงานสร้างสรรค์ในเวทีต่าง ๆ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน การคัดเลือก และประกวดผลงานสร้างสรรค์
KPI 1 : จำนวนกิจกรรมที่นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน การคัดเลือก และประกวดผลงานสร้างสรรค์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 1 1 กิจกรรม 3
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน การคัดเลือก และประกวดผลงานสร้างสรรค์
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมปั้นดาวนิเทศศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน การคัดเลือก และประกวดผลงานสร้างสรรค์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/01/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ณัฏฐพงษ์  สายพิณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  จิตตคุตตานนท์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์  นักดนตรี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์จิราภา  สุภา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกิติวัฒน์  ติจินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท 4,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 1,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 7000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในแต่ละโครงการไม่เพียงพอ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ขอรับการพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานกรณีเข้ารอบและได้รับรางวัลจากทางคณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล