21182 : โครงการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/1/2567 16:16:59
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/02/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  12  คน
รายละเอียด  อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 7 คน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 คน นักวิชาการศึกษา จำนวน 4 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 6,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ณัฏฐพงษ์  สายพิณ
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.2.1 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.6.3 ทบทวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์แผน/ผลการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67-2.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด LA67-2.1.7 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและวิพากษ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ LA67-2.1.1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ2548 ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดในปีการศึกษา ปี พ.ศ.2566 ในปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการใช้ในการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2566 และจะมีรอบการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการในรอบถัดไปในปี พ.ศ.2570 เพื่อให้การดำเนินการหลักสูตรสามารถดำเนินกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรจำเป็นต้องได้รับข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์และประเมินกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้เรียน อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยคำนึงถึงรูปแบบของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อเทคโนโลยีด้านนวัตกรรม สื่อสมัยใหม่ เพื่อต่อยอดไปสู่ในเชิงธุรกิจด้านสื่อสมัยใหม่ ในการนี้ทางหลักสูตรฯ จึงได้ดำเนินการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อวางแผนและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการให้ทันสมัย มีความเป็นสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาตร์บูรณาการได้รับข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามกำหนดครบรอบ 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
KPI 1 : รายงานข้อมูลสำหรับเตรียมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามกำหนดครบรอบ 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เล่ม 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาตร์บูรณาการได้รับข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามกำหนดครบรอบ 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน กำกับ และติดตามการดำเนินการของหลักสูตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ณัฏฐพงษ์  สายพิณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  จิตตคุตตานนท์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์  นักดนตรี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์จิราภา  สุภา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางวิภารัตน์  สุวรรณสิงห์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมทวนสอบ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ณัฏฐพงษ์  สายพิณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  จิตตคุตตานนท์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.กนกลักษณ์  ปารมี (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ของหลักสูตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา  จิตตคุตตานนท์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ธนิยาภรณ์  ศรีหาตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์  นักดนตรี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกิติวัฒน์  ติจินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.พนิดา  พละปัญญา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจและการประกอบอาชีพของบัณฑิต

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ณัฏฐพงษ์  สายพิณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์จิราภา  สุภา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์  บูรณะสระกวี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรชัย  ศรีนรจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางวิภารัตน์  สุวรรณสิงห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายณัฐดนัย  ยงไสว (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อมูลและการดำเนินการสำรวจเชิงปริมาณค่อนข้างใช้เวลามากในการติดตามผู้ตอบแบบสำรวจ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
เพิ่มกระบวนการติดตามผู้ตอบแบบสำรวจให้อยู่ในกรอบเวลาการดำเนินการ
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล