21113 : โครงการมอบหมวกและเข็มชั้นปี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางรัตนา กันตีโรจน์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/12/2566 11:42:35
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
08/12/2566  ถึง  08/12/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  280  คน
รายละเอียด  1. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 17 คน 2. ที่ปรึกษาคณบดี 4 คน 3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 30 คน 4. บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 40 คน 5. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 30 คน 6. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 105 คน 7. ผู้ปกครอง นศ. 54 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานรอง : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม องทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2) - โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม (วันไหว้ครู/มอบหมก เข็ม พยาบาล/วันสำคัญทางศาสนา) 2567 54,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ บุษกร  ยอดทราย
น.ส. หยาดพิรุณ  ทองงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร  ศรีสว่าง
นาง รัตนา  กันตีโรจน์
อาจารย์ สุรัช  สุนันตา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง มาลี  ล้วนแก้ว
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพยาบาลศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทุนทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.4.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูรณาการกับกิจกรรม นศ. การเรียนการสอน และการวิจัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก MOC
เป้าประสงค์ พยบ67-2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับชาติ
ตัวชี้วัด พยบ67-2.1.5 (ม-2.1.9) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 2
กลยุทธ์ พยบ67-2.1 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
เป้าประสงค์ พยบ67-2.4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด พยบ67-2.4.1(ม-2.4.1) จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ)
กลยุทธ์ พยบ67-2.4 สนับสนุนและขับเคลื่อนการเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

พิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงเป็นก้าวแรกของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล เป็น ประเพณีสำคัญซึ่งถือปฏิบัติก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งในปีการศึกษา 2566 รายวิชา บทนำสู่วิชาชีพการพยาบาล รหัสวิชา 11701 121 จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต ได้จัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการพยาบาล ดังนั้นผู้จัดจึงได้บูรณาการเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการพยาบาล สัญลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคณะฯ อันเป็นส่วนสำคัญของพิธีการในโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาการพยาบาลและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพทางการพยาบาล เป็นนักศึกษาพยาบาลที่จะให้การปฏิบัติการพยาบาล ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริง ทั้งนี้นักศึกษาพยาบาลที่เข้ารับมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี จะต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน จึงจะสามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้รับบริการในสถานบริการสุขภาพได้และในการฝึกปฏิบัติ ดังกล่าวนักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลและสวมหมวกพยาบาล โดย “หมวก พยาบาล” เป็นสัญลักษณ์ของเป้าหมายของพยาบาล คือ "พร้อมบริการแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพ" นอกจากนี้ หมวกยังเป็นสัญลักษณ์ของคุณค่าแห่งการอุทิศตนอันเป็นอมตะของการพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย ความอ่อนน้อม ทุ่มเท ซื่อสัตย์ สติปัญญา และความศรัทธาในวิชาชีพ การมอบตะเกียงไนติงเกลเป็นสัญลักษณ์ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพการพยาบาล ตะเกียงไนติงเกลเป็นเครื่องหมายของดวงประทีปแห่งการพยาบาล เป็นสิ่งช่วยเตือนใจนักศึกษาให้เสียสละและตระหนักว่าตนเป็นทายาททางการพยาบาลที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป ในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 สอบผ่านรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน สามารถเข้ารับหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และร่วมพิธีมอบตะเกียง จำนวน 54 คน เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลเข้ารับหมวกเนื่องจากสําเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดโครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาพยาบาล ครอบครัว และสถาบันการศึกษา
2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมแห่งวิชาชีพและพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งขนบประเพณีของวิชาชีพการพยาบาล
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มีความภาคภูมิใจและปลูกฝังค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประเพณีแก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
KPI 1 : ผู้ปกครองนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มีความภูมิใจในบุตรหลานของตนเอง
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการปลูกฝังและมีความภาคภูมิใจแห่งวิชาชีพพยาบาล
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มีความภาคภูมิใจและปลูกฝังค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประเพณีแก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อกิจกรรม :
จัดโครงการมอบหมวกและเข็มชั้นปี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/12/2566 - 08/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์บุษกร  ยอดทราย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์หยาดพิรุณ  เสาร์เป็ง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร  ศรีสว่าง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุรัช  สุนันตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางรัตนา  กันตีโรจน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ศุภวรรณ  ใจบุญ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์สุทธิลักษณ์  จันทะวัง (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์อมรเลิศ  พันธ์วัตร์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์เบญจมาศ  ถาดแสง (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์วารุณี  ผ่องแผ้ว (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา  วิศิษฏ์เจริญ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์เจนนารา  วงศ์ปาลี (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.ศกุนตลา  จินดา (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.สาวิตรี  ทิพนี (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายศักดิ์นรินทร์  แก่นกล้า (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 280 คน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน 10,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายบนเวที พร้อมติดตั้งและรื้อเก็บ จำนวน 7,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
26,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 26,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 8 คน เป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ จำนวน 23,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
23,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 23,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 54000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา 11701 121 บทนำสู่วิชาชีพการพยาบาล บทที่ 1 วิวัฒนาการของการพยาบาลและวิชาชีพยาบาล หัวข้อ : ประวัติการพยาบาลและการสาธารณสุข - บุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัมนาวิชาชีพการพยาบาล มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล The lady with the Lamp การเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วย - วิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ดูแลให้ผู้คนมีสุขภาพดี บรรเทาความไม่สบายจากการเย็บป่วยต้องมีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ดังบทเพลงมาร์ชพยาบ และคำปฏิญาณตนของพยาบาล
ช่วงเวลา : 08/12/2566 - 08/12/2566
ตัวชี้วัด
การบูรณาการ
เอกสารประกอบ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล