21060 : โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ประจำปี 2567 (กีฬาสานสัมพันธ์)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นายนพพร สุนะ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/12/2566 14:39:43
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/01/2567  ถึง  29/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  450  คน
รายละเอียด  นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 450 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2567 59,910.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ  กาญจนคงคา
นาย นพพร  สุนะ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67Info-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจ (MOC) (ด้านพัฒนานักศึกษา)
เป้าประสงค์ 67Info-2.2 นักศึกษาและศิษย์เก่ามีศักยภาพและผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด 67Info-2.10 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67Info-2.2.1 มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เสริมสร้างทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวิชาการ และการพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพและการบูรณาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทั้งศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงเชิงวิชาชีพของภาคผลิตในสังคม (Real Sector) Sector)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพตามปรัชญาของคณะพัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศด้านการสื่อสารดิจิทัล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การตลาดดิจิทัล ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะของนักศึกษาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านจริยธรรม และด้านการพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Go-Eco-U สโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ประจำปี 2567 ขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสายสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะให้เกิดความรักความสามัคคีภายในหมู่คณะต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬาและสุขภาพ
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีภายในหมู่คณะ
เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสัมพันธ์อันดีภายในหมู่คณะ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ได้รับทักษะด้านกีฬาและสุขภาพ และความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในคณะ เพื่อนำมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ได้รับทักษะด้านกีฬาและสุขภาพ และความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในคณะ เพื่อนำมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม :
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ประจำปี 2567 (กีฬาสานสัมพันธ์)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/01/2567 - 29/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายนพพร  สุนะ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 1 มื้อ x 70 บาท x 450 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 31,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 31,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ x 30 บาท x 450 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 13,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 13,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ลูกบาสเกตบอล ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 2 x 950 บาท รวม 1,900
- ลูกวอลเลย์วอล จำนวน 2 x 700 บาท รวม 1,400 บาท
- ลูกแบดมินตัน (หลอด) จำนวน 2 x 550 บาท รวม 1,100 บาท
- ลูกฟุตซอล จำนวน 1 x 500 บาท รวม 500 บาท
- มาร์คเกอร์โคน จำนวน 2 x 200 บาท รวม 400 บาท
- ลูกฟุตบอล จำนวน 1 x 600 บาท รวม 600 บาท
- สเปรย์เย็นกระป๋อง จำนวน 6 x 230 บาท รวม 1,380 บาท
- ไม้แบดมินตัน (แพ็คคู่) จำนวน 4 x 590 บาท รวม 2,360 บาท
- ตาข่ายวอลเลย์บอล จำนวน 1 x 550 บาท รวม 550 บาท
- ถุงตาข่ายใส่ลูกบอล จำนวน 1 x 200 บาท รวม 200 บาท
- เทปผ้าล็อค (กระบอก) จำนวน 1 x 600 บาท รวม 600 บาท
- เทปพยุงกล้ามเนื้อ จำนวน 4 x 980 บาท รวม 3,920 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 14,910.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,910.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 59910.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล