21059 : โครงการ “สื่อสารดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมเกษตร อาหาร สุขภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.อุรัชชา สุวพานิช (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/12/2566 9:29:45
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
08/12/2566  ถึง  08/01/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  300  คน
รายละเอียด  1) นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 100 คน 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 40 คน 3) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 30 คน 4) บุคลากรขององค์การ/หน่วยงาน/สถาบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 30 คน 5) บุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณสนับสนุนจากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567 100,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร  เรืองนภากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริ่งกาญจน์  เจริญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ  กาญจนคงคา
อาจารย์ อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย
อาจารย์ ดร. มัณฑนา  ภาคสุวรรณ์
น.ส. อุรัชชา  สุวพานิช
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านดิจิทัล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.1 ความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.1.1.1 สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 4. การพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 (Reinventing University)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 4.1.5 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 4.1.1.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67Info-1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
เป้าประสงค์ 67Info-1.1 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100
ตัวชี้วัด 67Info-1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (นโยบายด้านทรัพย์สิน และนโยบายด้านเทคโนโลยี)
กลยุทธ์ 67Info-1.1.1 ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 9 ด้าน
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67Info-4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
เป้าประสงค์ 67Info-4.1 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology & Innovation)
ตัวชี้วัด 67Info-4.3 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ 67Info-4.1.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจากการประยุกต์องค์ความรู้จากการเรียนการสอนสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67Info-6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
เป้าประสงค์ 67Info-6.1 พัฒนาคณะสู่ความเป็นผู้นำด้านการสื่อสารดิจิทัล และสร้างรายได้จากความเชี่ยวชาญจากองค์ความรู้ที่มี
ตัวชี้วัด 67Info-6.2 จัดทำคอร์สระยะสั้นด้านสื่อดิจิทัล (upskill reskill)
กลยุทธ์ 67Info-6.1.2 สำรวจและจัดทำคอร์สอบรมระยะสั้นด้านสื่อดิจิทัลเพื่อ upskill reskill
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกำหนดจัดกิจกรรม "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี: เกษตร อาหาร สุขภาพ" ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ในโอกาสฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์การ/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดง ศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) 3) เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายใน การบูรณาการร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติโดยเน้นด้าน การเกษตร และ 4) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และการ ปฏิบัติงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวันเกษตรแม่โจ้ครบรอบ 90 ปี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และการผลิตบัณฑิตรวมถึงบุคลากรด้านการเกษตร เพื่อรองรับนโยบายของประเทศในการเป็นครัวของโลก, นโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) จึงได้จัดให้มีโครงการ “สื่อสารดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมเกษตร อาหาร สุขภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เพื่อเชื่อมโยง เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้/องค์ความรู้ ด้านสื่อ สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัล รวมถึงการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่องานสร้างสรรค์ และการสร้าง/พัฒนาผู้ประกอบการ สู่ประชาชน ชุมชน/ท้องถิ่น และสังคมภายนอกอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในการจัดงาน "เกษตรแม่โจ้ 90 ปี: เกษตร อาหาร สุขภาพ" และเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน และองค์การ/หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ให้มากขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้ ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ชุมชน หลักสูตรอบรม และผลงานวิชาการ ด้านสื่อ สารสนเทศ นวัตกรรม ดิจิทัล และด้านการเกษตร รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่องานสร้างสรรค์ และการสร้าง/พัฒนาผู้ประกอบการ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ การทดลองนำเสนอผลงาน/สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับภาคเอกชน/ภาคประชาชน เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธีในการสร้างและพัฒนาธุรกิจ
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้ มีประสบการณ์ และมีทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้ประกอบการ
KPI 1 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 คน 20
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล และสามารถใช้งานเบื้องต้นได้
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 คน 30
KPI 2 : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพิ่มมากขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การดำเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมรับชมนิทรรศการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 คน 100
KPI 2 : ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้ มีประสบการณ์ และมีทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อกิจกรรม :
จัดแสดงนิทรรศการ “การสื่อสารนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 16/12/2566 - 24/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  เรืองนภากุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดตกแต่งสถานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
40,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 40000.00
ชื่อกิจกรรม :
จัดแสดงนิทรรศการ “เกษตร อาหาร สุขภาพ เพื่อการพัฒนาอาชีพยั่งยืน”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 16/12/2566 - 24/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.อุรัชชา  สุวพานิช (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.กะรัต  เทพศิริ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดตกแต่งสถานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
30,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30000.00
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล และสามารถใช้งานเบื้องต้นได้
ชื่อกิจกรรม :
อบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 16/12/2566 - 24/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.มัณฑนา  ภาคสุวรรณ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ดร.วัฒนาพงษ์  ใหม่เฟย (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดตกแต่งสถานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การดำเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อกิจกรรม :
จัดแสดงนิทรรศการ “Student Film & Special Program”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 16/12/2566 - 24/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์  เจริญกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสมพร  เกตุตะคุ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายนพพร  สุนะ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดตกแต่งสถานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
20,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล