21055 : โครงการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 10503212 เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์กับการวางแผนการผลิต
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/12/2566 14:41:54
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
08/12/2566  ถึง  08/03/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  28  คน
รายละเอียด  นักศึกษา ระดับชั้นปี 2 สาขาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 2567 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.2.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University)
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.2.1.1 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน และขับเคลื่อนกิจกรรม รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69ECON2-1 ขยายฐานบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ และสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีฐานคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด 65-69ECON2-1.7 จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาที่เชื่อมโยงกับ BCG และ SDG
กลยุทธ์ 65-69ECON 2-1.7.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่เชื่อมโยงกับ BCG และ SDG
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกร ชาวไทยมาโดยตลอดกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจน ใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้ ทางหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ได้รับการศึกษาหลักปรัชญานี้อย่างถูกต้องตามหลักการทั้งในเชิงวิชาการและการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 10503212 เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์กับการวางแผนการผลิต ขึ้นระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 – 8 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย 1.การเรียนรู้การปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกส์ 2.การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย และ 3.การวางแผนการนำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่าย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกส์ การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองในวงตาข่ายและการวางแผนการนำผลผลิตไปจำหน่าย
เพื่่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับบุคคลและครอบครัวได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
KPI 1 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (28 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกส์ การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่ายและการวางแผนการนำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่าย
KPI 1 : นักศึกษามีผลผลิตและนำผลผลิตไปจำหน่ายยังตลาดรูปแบบต่างๆ ได้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อกิจกรรม :
การฝึกอบรม/การให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการวางแผนการผลิต

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/12/2566 - 08/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.เบญจวรรณ  จันทร์แก้ว (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายเอกพันธ์  กูนโน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ผลผลิต : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกส์ การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่ายและการวางแผนการนำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่าย
ชื่อกิจกรรม :
การฝึกอบรม/การให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการวางแผนการผลิต

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/12/2566 - 08/03/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเอกพันธ์  กูนโน (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.เบญจวรรณ  จันทร์แก้ว (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
การวางแผนการผลิตและวางแผนการตลาด ปีการศึกษา 2566 6/12/2566-8/03/2567
ช่วงเวลา : 06/12/2566 - 08/03/2567
ตัวชี้วัด
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
การบูรณาการ
วัตถุประสงค์การบูรณาการผลการประเมินการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัตินอกห้องเรียน 80 พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน
เอกสารประกอบ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล