21051 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผลงานคณะเชิงรุก
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/12/2566 11:24:17
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
04/12/2566  ถึง  30/09/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  500  คน
รายละเอียด  ผู้ที่ให้ความสนใจและติดตามการประชาสัมพันธ์ของคณะทุกช่องทาง จำนวน 500 คน โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 3 แห่ง
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมงฯ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,000 บาท 2567 15,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง อัจฉรา  เสาวฤทธิ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์  เทียมเมือง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.1.3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-67-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-67-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-67-2.1.1.(1) จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ FT-67-2.1.1 เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและความโดดเด่นที่เป็นข้อได้เปรียบของคณะ ผลงานความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากร ข่าวสาร และกิจกรรมเด่นของคณะอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในปีการศึกษา 2567 – 2571 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีการปรับแผนการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานที่โดดเด่นของคณะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยสามารถดำเนินการในหลากหลายรูปแบบทั้งผ่านสื่อออนไลน์ การจัดนิทรรศการ และการเข้าไปประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบข้อมูลถึงกำหนดการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา วิธีการเรียนการสอนในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานที่โดดเด่นของคณะ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลด้านหลักสูตร และผลงานต่าง ๆ ของคณะ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
KPI 1 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 100 ร้อยละ 100
KPI 2 : จำนวนผู้ที่ให้ความสนใจและติดตามการประชาสัมพันธ์ของคณะทุกช่องทาง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
250 250 คน 500
KPI 3 : จำนวนโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เข้าไปประชาสัมพันธ์คณะ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 1 แห่ง 3
KPI 4 : จำนวนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่เข้าไปประชาสัมพันธ์คณะ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 1 แห่ง 3
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลด้านหลักสูตร และผลงานต่าง ๆ ของคณะ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ชื่อกิจกรรม :
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผลงานคณะเชิงรุก

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 04/12/2566 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางอัจฉรา  เสาวฤทธิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำ X-stand ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 2 อัน ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทำกระเป๋าผ้า จำนวน 400 ใบ ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
8,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
500.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
200.00 บาท 300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
200.00 บาท 300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล