21036 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการในระดับผู้บริหาร ประจำปี 2567
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
น.ส.กะรัต เทพศิริ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29/11/2566 16:58:39
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/12/2566  ถึง  31/01/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  12  คน
รายละเอียด   1. ผู้บริหารคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 6 คน 2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (ที่มีตำแหน่งบริหาร) จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2567 30,220.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง ศิริพรรณ  ขยัน
น.ส. กะรัต  เทพศิริ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.2.1 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67Info-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจ (MOC) (ด้านบริหารจัดการ)
เป้าประสงค์ 67Info-2.7 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67Info-2.21 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (คณะ)
กลยุทธ์ 67Info-2.7.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นผู้ที่คิดเป็น ปฏิบัติได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงานในความรับผิดชอบได้อย่างมืออาชีพ และมีส่วนร่วมในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นกับองค์การ ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่ง ด้วยภารกิจ คือ สร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจะระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ กระบวนการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรให้มีโลกทัศน์ มีวิสัยทัศน์ มีแนวคิด มีทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน รู้จักวิธีการควบคุมและแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิผล นำองค์กรบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและสำคัญ ทั้งต่อการดำรงชีวิต และมีบทบาทในด้านข้อมูล ด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานหรือบริหารจัดการภายในหน่วยงานหรือองค์การ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อพร้อมร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การ รวมถึง พัฒนางานและบริหารจัดการองค์การ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดโครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการในระดับผู้บริหาร” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ โลกทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ในการบริหารจัดการ/การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดในการบริหารจัดการงาน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการงานและการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเสริมสร้างให้บุคลากรทุกระดับ ได้เรียนรู้และปรับพฤติกรรมในการทำงาน/การปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการ เพื่อผลลัพธ์สูงสุดของหน่วยงานที่ได้วางไว้ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ และสร้างเครือข่ายวิชาการ ในการบริหารจัดการองค์การ ด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารและบุคลากร ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และวิทยาการสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองนโยบายโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร ให้มีทักษะความรู้ที่ตอบสนองการทำงานในศตวรรษที่ 21 และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนองค์การตามพันธกิจส่วนงาน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงาน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ในการจัดการ Studio สำหรับการเรียนการสอน การบริหารช่องทีวีชุมชน และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้/ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการต่อยอดหรือพัฒนางาน/กระบวนงาน และการบริหารจัดการองค์การในทุกมิติ ได้อย่างเหมาะสม
KPI 1 : มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ Studio สำหรับการเรียนการสอน และการบริหาร ช่องทีวีชุมชน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
12 ร้อยละ 12
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ในการจัดการ Studio สำหรับการเรียนการสอน การบริหารช่องทีวีชุมชน และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้/ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการต่อยอดหรือพัฒนางาน/กระบวนงาน และการบริหารจัดการองค์การในทุกมิติ ได้อย่างเหมาะสม
ชื่อกิจกรรม :
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2566 - 31/01/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางศิริพรรณ  ขยัน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.กะรัต  เทพศิริ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถ (1,800 x 2 วัน x 2 คัน) = 7,200.- บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
7,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 x 1 x 2) + (240 x 11 x 2) = 5,820.- บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,820.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,820.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก (1,450 x 1 x 1 คืน) + (750 x 11 x 1 คืน) = 9,700.- บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
9,700.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,700.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น x 500.- บาท = 500.- บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าน้ำมัน 3,500 x 2 คัน = 7,000.- บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
7,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30220.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล