21015 : โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ :นักวิชาชีพการถ่ายภาพ เทคนิค และการหารายได้จากการถ่ายภาพผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26/1/2567 12:19:17
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
26/01/2567  ถึง  30/04/2567
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  254  คน
รายละเอียด  นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 10701107 การถ่ายภาพ จำนวน 140 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา นศ351 ภาพยนตร์ จำนวน 114 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2567 11,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. อุดมวิทย์  นักดนตรี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.1.9.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 4. การพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 (Reinventing University)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 4.1.1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ 67-70 MJU 4.1.1.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA67 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA67 -2.2 เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA67-2.2.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA67 -3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อ ถ่ายทอดสื่อสาร คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสื่อ การสื่อสารมีจิตวิญญาณ วัฒนธรรม และความรักในการริเริ่มประกอบกิจการ และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ (Entrepreneur) ที่เหมาะสมกับตนเองดำเนินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมซึ่งจากความสำคัญดังกล่าว หลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรณาการจึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ :นักวิชาชีพการถ่ายภาพ เทคนิค และการหารายได้จากการถ่ายภาพผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชา 10701107 การถ่ายภาพ ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำภาพยนตร์สั้น (Workshop) จากรุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา นศ 351 โดยนักศึกษาชั้นปีที่3 จะมีการนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นให้แก่น้องๆ ได้ร่วมเรียนรู้และนำเสนอมุมมองการผลิตภาพยนตร์ที่ดี นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้ เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ Career and learning skills โดยนักศึกษาสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับการศึกษาภายในห้องเรียน ไปสู่โลกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดโครงการดังกล่าว ฯ จึงเป็นโครงการที่เปิดเวทีให้นักศึกษาได้เรียนรู้ กระบวนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการ ทั้งด้านการสร้างงานให้มีคุณภาพ การออกแบบและวางเเผนการจัดการบัญชี การเจรจาต่อรองกับการรับงานจากลูกค้า และการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ได้ในอนาคต เมื่อก้าวสู่วัยทำงาน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการถ่ายภาพ การหารายได้จากการถ่ายภาพผ่านเพลทฟอร์มต่างๆให้กับนักศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
KPI 1 : ผลงานสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
9 เรื่อง 9
KPI 2 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ : นักวิชาชีพการถ่ายภาพ เทคนิค และการหารายได้จากการถ่ายภาพผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ และการแสดงผลงานการสร้างสรรค์ ณ ม่อนหมาเมิน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2567 - 30/04/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์  นักดนตรี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าสถานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x1000 บาทx4 ชม.)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 11000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล